În ađeturlji vlahilor jiastă dastul rišćanjesk (FOTO)

Braničevo

Društvo

În ađeturlji vlahilor jiastă dastul rišćanjesk (FOTO)

Foto: Ivan Jovanović

How Good Of A Friend Are You Really?

Savjetu Vlahilor sa apukat la lukru sî fije služba în besărikă pră ljimba vlahilor, dar rugamînća „Tajka al nostru“ sa tulmaśit pră ljimba vlahilor 2017.an šî je śećită în Patrijaršîje, šî popu Marko Mitrović spunje kî pră aja întrabarje nu a dobînđit njimika dî la Svîntu sinodu arhijerej.

Satu Voluja ji în opšîna Kućiva šî ji 60 dî kiliomjetrurj dî la Požareuc în Zviždu al dînđal, la drumu dî Majdan. Asta sat are 400 dî kăš în karje în mîjmarje număr  trajesk Vlahi karje lukră în kîmp, pazăsk stuaka or lukră în rudnjiśilji în Majdan.

Voluja are škuală dî uopt anj, ambulantă ku apotjekă, puoštă, Domu dî kultură, întîlpinarja lokuluj, F‎K”Polet” ka šî mulće înpreonarurj šî duava drusturj dî kultură karje aźută la mulće manifestăcijurj. Prîn Voluja trijaśe rîu ku aur Pјek, dar înga jia ji aflatuarja dî arheologije “Kraku lu Jordan” karje ji dîn vaku a trejlja šî ji proglasîtă ka bunataća dî arheologije dî marje znaćaj.   Nuje damult dîkănd asta sat arje besărikă posvećită lu Vinjirja Marje. Multă vrijamje lumnja sa dus în besăriś la službă în alće luokurj. Vuoja sî ajbe besărika ji dî damult în lumnje šî în 2013.an sa apukat sî să fakă. Astîdz je mîjćinără în okoljiš, dar ji în adojlja parohija lu Kućiva în eparhija lu Branićeva, a ajej parohu ji Marko Mitrović.

Parohu Marko, fakut în Valjeva, dîn rîpśunj 1998.an ji în asta kraj. Duasprăśe anj a fuost în službă în Mišljenouc, dar dîn kîljindarju 2011.an je în parohija în Kućiva. Dî aluj duavadzăś šî trej anj  în službă sa renovirit besărika în Mišljenouc šî sa fakut besărika în Voluja.

Besărika lu Vinjirja Marje în Voluja (dî stînga) šî besărika “Sîm. Pjetru” în Mišljenouc (dî đirjapta)

Besărika îs ljumnja ku episkopu, puopi šî đakoni în înpronarja ku Svîntu Ristos la liturgijă kînd nuje njiś o  dispartarje  šî  aljes. În besărikă „nus njiś Jevrej njiś Grkurj, njiś divljaś ni Skiturj, njiś gazdurj njiś roburj šî slobodzîljnjiś, numa je tuot śî în tuată aja Ristosu” (Kol.3.11.)“, spunje puopa Marko.

În faśarja lu besărika la Voluja, karje înkă nuje gata, pră vuorba luj, aźută lumnja kređijaljnjikă, opšînă, ka šî Uprava dî sulukrarje ku besărikă šî îmreonarurlji kređaljnjiś. În asta parohije njima nu a katat sî fije moljitva pră ljimba vlahilor. Dî aša praksă anostru suvorbitorj nu šćije šî jal do spunje kî ljimba pră kărje sî cînje služba în anuastră besărikă ji ljimba besărikoslovenjaskă, šî ku aja kî vrunje kărc dî službă sî tulmaśesk pră ljimba sîrbaskă.

Savjetu Vlahilor sa apukat la lukru sî fije služba în besărikă pră ljimba vlahilor, dar rugamînća „Tajka al nostru“ sa tulmaśit pră ljimba vlahilor 2017.an šî je śećită în Patrijaršîje, numa puopu Marko Mitrović spunje kî pră aja întrabarje nu a dobînđit njimika dîla Svîntu sinodu arhijerej. Saboru lu arhijerej  Svînćitu alu anuăstă besărikă la kapu ku patrijarhu, odlućjašće, rînđašće misija besăriśi šî organizacija trajuluj în službă în tuaće eparhij lu besărika nuastră  darîndu”  spunje puopa Marko.

Puopа Marko Mitrović

Vorbind dî ađeturlji vlahilor šî kum să jialje ogođesk ku besărika, asta puopă spunje kî tuaće ađeturlji lu anuastră lumnje îs fakuće dîn alor trjabujală. Vlahi îs  ku vakurlji pravoslavîc šî mult kređjaljnjś,alor ađeturj mult abat la etosu rišćanjesk šî nus în altă parće dî obredu lu besărikă.  

Kînd je vuorba dî besăriśî lu pravoslavîc alu Rumunj în Sîrbija la Rîsarit, suvorbitorju nostru înginđijašće kî asta întrabarje trîabuje sî răšaskă ašča duava patrijaršijurj.

 „Întrabarja kind sî kanonu sudumjašće trîabuje sî fije vuorba întră duava paatrijaršijurj, dar jialje aja o sî rešaskă sî fije kum je bun, śe a fuost šî vuorba lu Svîntu šî  al Mare tuotpravoslavask sobor la Krit 2016.an unđe a  fuost šî besărika sîrbaskă šî  alu Ruminj”, spunje puopа Markо.

Nuje dî mirat, kă đijas să înpreună drusturilji dî kultură ku besăriśilji šî manastîrilji.Drusta dî kultură „Piśoruaźilji“ dîn Voluja, spunje puopa, aźută în zîđitu lu Besărikă Svînta Vinjerja Marje în aluor sat , šî fak praznjiku Vinjerja Marje dî vară ka aluor ferjală. Prîntu astă frumuasă sulukrarje, dîpă liturgije šî tajat kolaku în besărikă să faśe manifestacîja „Dzîljilji lu Vinjerja Marje dî vară“ întrăuša lu besărikă ku frumuos šî kum trîabuje program dîn kultură.

Liturgija în slaua lu Vinjerja Marje dî vară

Drusta dî kultură „Piśoruaśilji“ je fakută în 2017. an ku gind sî nu să zaujće tradicîja lu źukat în piśoruaźe. Ama, kît sa fakut drusta, šî sa skris statutu aluor gîndurj sa rasvirat la astrînsu lu kopij, ćinjeriš šî aj batrînj ku cilju sî fije amatjerj în lukru dîn kultură, sî pazaskă tradicîja šî ađeturilji, sî pazaskă šî sî arîaće lukrurilji dî la batrînjacă, sî aźuće sî să trajaskă mîjbun în sat, ama šî să aźuće învaljitu lu turizăm. Aša asta drustă prîngă folklorurj puaće sî să labđe šî ku sekcîje dî lukru în mînj šî ku sekcîje dî dramă, razloźiašće presjednjica lu Drusta dî kultură „Piśoruaźilji“, Rozica Dragojlović.

„Prîntu aja kă am vrut sî avijem anuastră manifestacîje nja dat în gînd sî fije în dzîva lu praznjiku lu besărikă. Aja am spus lu anuostru puopă Marko Mitrović karje a fuost ku nuoj întro vuorbă. Aša în sulukrarje ku besărika în Voluja njam apukat ku anuastră manifestacije amîjdîntîn „Dzîva lu Vinjerja Marje dî vare“ 8. kopturarju în 2018. an, dar jar aša în aja dzîvă njam apukat sî faśem šî praznjiku lu anuastră drustă. Am fuost marijac kă în aja dzîvă sa astrîns multă lumnje šî guošć, drusturj dî kultură karje a kîntat šî a źukat întrăuša lu besărika anuastră. Ku asta manifestacîje nja fuost gîndu sî apruapijem lumnja, ama šî sî aźutăm sî să nađaskă lukru la anuastră besărikă karje înkă nuje gata. Drusta dî kultură „Piśoruažilji“ aźută kît puaće lu besărikă nu numa kînd je manifestacîja“, spunje ja.

 

Manifestacîja „Dzîva lu Vinjerja Marje dî vară“  întrăušă lu besărikă în Voluja

Rozica Dragojlović lukră ka oćităluajka in škuala „Slobodan Jović“ în Voluja. În ajdîprăurmă šasă anj învacă kopiji „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“. Prîngă aja je în Savjetu Vlahilor šî je vicepresjednjică în Odbuoru dî învacămînt. A lukrat planurilji šî programu dî škuală pînă la aoptlja raz šî je în tim dî skris kărc. În anji aj dîpraurmă tulmaśiašće pră ljimba vlahilor.

Ajej ljimba mumi je ljimba vlahilor, ka šî măjdo tuoc dîn ajaj vrîsnjiś, spunje, kă sîrbijašće a învacat la škuală. Atunśa na kućedzat sî vorbaskă ljimba vlahilor la škuală niś dî vriamjă dî uđină. Kînd să înginđiašće astădz dî aja, nu ginđiašće kă a fuost gîndurj rîalje, numa oćitălji a vrut măj jut šî măj binje să învijacă sîrbijašće. Măj amînat, spunje ja, kopiji  între jej a vorbit sîrbijašće, dar akas ku parincî ljimba vlahilor.

Rozica Dragojlović, presjednjica lu Drusta dî kultură „Piśoruaźilji“

„ Fînkă mis fakută în 1964. an în vriamja dî komunizăm, dî besărikă în kopilarije nam šćut măjdo njimik, dar în Kamna, unđe mis fakută, niś nam avut besărikă. Lumnja a fakut praznjiku, ama nu a vrut tuoc sî lje vină puopa în kasă sî fakă moljidvă dî praznjiśe , dar mulc šî sa îngropat fîrdă puopă. Kum vriamja a trekut aša sfarurilji sa premenjit. Besărika je o parće dî anuostru traj. Juo mam boćedzat kînd am avut doadzăś šî patru dî anj în Besărika Sîrbilor alu pravoslavc šî aja juo am vrut. Dî minje puot sî dzîk kă mis dîn nacîja vlahilor šî ku kređiarja lu Besărika Sîrbilor alu pravoslavc“, dzîśe Rozica.

Jej ar fi drag, dar ginđiašće kă šî lu mulc Vlahi ar fi, sî askulće liturgija pră ljimba vlahilor. Šćije kă je rugamînća „Tajka al nostru“ tulmaśită pră ljimba vlahilor šî śećită în Patrijaršîje. Ka unu dîn Savjetu Vlahilor šćije kă sî lukră la aja sî fije služba în besărike pră ljimba vlahilor šî aja je lukru lu Odbuoru dî kređerje. Dî să fije aja gata, ginđiašće Rozica, trîabuje multă vriamje šî uaminj dîn strukă karje ar tulmaśi kum trîabuje, kă nuje daźuns numa sî avijem puope karje šćije ljimba vlahilor.

 Sćim kă în njiskar luokurj în Sîrbije la Rasarit să zîđesk besăriś rumunjilor šî vin puopj rumunješć karje înđamne lumnja vlahilor kă îs Rumunj šî ar trăbuji sî aźuće fakutu lu aluor besăriś.

„Juo ginđesk kă ašća besăriś nu ar trăbuji sî fije în saće unđe nu trajesk Rumunji. Ginđesk kă aăja karje să deklarisăsk ka Rumunji aja fak kum măj ljesnjik ar aźunźe pînă la pasoš rumunjesk, kum ar afla dî lukru în Unija lu Evruopă. Jar aša ginđesk kă asta ar trăbuji sî să rînduje intră două besăriś“, întarijašće vuorba Rozica Dragojlović.

 

Drusta dî kultură „Piśoruaźilji“ 

Asta skripsuarjeje  fakută în kuprinsu lu projektu „ Întrabarja dî kređerje je măj ku bună sama  fajdă dî Vlahi în Sîrbije“prîstă  întînpinjala „KORENI“

Asta projekt je  sufinansirit dîn Budžetu lu Ministarstva dă  kultură šî informisît. Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

        

To Top