Ȋnvaljitu lu turizăm šȋ kȋmpokultură ar puća măjmult  ȋnpucȋnji  emigracȋja lu Vlahi

Braničevo

Društvo

Ȋnvaljitu lu turizăm šȋ kȋmpokultură ar puća măjmult ȋnpucȋnji emigracȋja lu Vlahi

Foto: Marina Jovanović, FB

How Good Of A Friend Are You Really?

Njepućiarje să să aflje dă lukru šȋ mikă plată je aja prȋntu śe Vlahi măjȋndată pljakă dȋlă aluor kasă. Kȋnd sar ȋnvălji privrjeda šȋ kȋmpokultura or turizămu dar sar ȋnpucȋna emigracȋja lu lumnja vlahilor, să ȋntrabă E-Branićeva.

Ȋn saće unđe trajesk Vlahi lumnja lukră ȋn kȋmp šȋ pazwšće vićilji, ama numa kȋtăvrunji lukră mult puomȋnt šȋ au mulće viće.

Srećko Grujić ku vicȋăji

Fameljija Grujić dȋn Starćeva, opšȋna lu Pjetrouc la Mlaua, Suza, Srećko šȋ aluor duoa gluaće, a registrujit farmă šȋ lukră ȋn kȋmp šȋ pazăsk vićilji. Kum nje spunje Suza dă lukru jeastă mult, ama se puaće šȋ zărađi.

,,Avijem 23 dă vaś, šȋ mulźem kȋtă duoa odată, la lune astrȋnźem śinś pȋnă la šasă dă mij dă ljitre. Atunśa vinje kumpăratuorju karje ja lapćilji šȋ ȋl kară dă Požajrevȋac dă aśi să duśe ȋn altă parće. Jar aša, avijem trij jekteră dă grȋu šȋ  šapće dă kukurudz. La farmă lukră tuoc dȋn anuastră kasă, dă aja šȋ tuată zărada uđiašće ȋn kasă'', dzȋśe mujearja dȋn kasa lu Grujić šȋ măj spunje kă numa dȋn aja trăjesk.

 

Suza Grujić

Kopilu lu Suza šȋ lu Srećko, Filip, ȋnvacă dă marvenjak šȋ ginđiašće să năđaskă lukru lu femeljije. Aluor primjer puaće să nje arȋaće kum să uđaskă lumnja vlahilor ȋn aăsta kraj šȋ dar ȋnvăljitu lu kȋmpokultură ȋn sat puaće se ȋnpucȋnjeadză emigracȋjilji, ȋntrabăm pră Suza.

,,Ginđesk kă puaće, ama lu ajćinjerj lje trȋabje aźutamȋnt, subvencȋj să pornjaskă lukru, kă dă kȋmpokultură trȋabje mulc banj, nafta je skumpă. Ginđesk kă, prȋngă kȋmpokultură puaće să să ȋnvăljaskă šȋ turizăm, kă tuot je ljegat'', ginđašće ja.

 

Komšȋjilji aźută să fakă silažă

Ȋn kasa dă kultură ȋn Starćeva, ȋn suoba karje ji dată lu ȋnpreonarja lu mujerj ,,Starčevljanke'' ji dăškis kuot dă sfarurj dȋ la batrȋnjacă ȋn sulukrarje ku ,,Zavičajni muzej'' dȋn Pjetrouc la Mlaua šȋ Danica Đokić dȋn  ,,Narodni muzej''dȋn Požajrevȋac. Aśi vrijanjiśe šȋ lukrătuarje mujerilji Vlahilor dȋn aăsta sat afăkut mik muzjej dă kultură šȋ tradicȋje vlahilor,  karje ar puća se fije ku marje interjes de guošć. Asta ar puća să fije un paš aldȋntȋnj kȋtră kematu lu turisturj ȋn Starćeva, ama trȋabje mult să să lukre, dar mujerilji nu puot sȋngure fȋrdă aźutarja lu institucȋj lu opšȋnă. Tuoc dȋn sat šćiu kă dă vrijamja śe vinje trȋabje mult să să lukre, să să fakă śuava nou ku cilju lu ȋnvăljitu lu turizăm ȋn sat, ama dă aja trȋabje multă vrjeamje.

Lumnja dȋn satu lu Pjetrouc Kladuroa , jar aša astădz trajesk  dȋn kȋmpokultură, măjȋndată dȋn viće. Găzdalukurilji lu Radiša Mikšić, Danko Sekulić šȋ Milena Stojanović au tuoc prȋstă dzaśe vaś šȋ źunjinś. Kȋnd vuorbim dă turizăm , aăsta sat sa dus un paš măjdăparće. Ȋnpreonarja lu mujerj ,,Zlatne ruke Kladurova'', karje ji fakută 2009. an , păzašće tradicȋja lu aăsta kraj šȋ gaćitu lu mînkǎrj dî batrînjacǎ šȋ lukru ȋn mȋnj, Ku aźutămȋntu lu opšȋnă šȋ lumnje, a profakut kasa abătrȋnă lu Komuna saći šȋ afăkut Kasă dă batrînjacǎ ku avljije.

Kasa dă batrînjacǎ ȋn Kladuroa

,,Puaće kă ji asta kasă măjdămult fakută, ama ȋn kătăstarj ji skrisă 1936. an  šȋ ji alu opšȋna Pjetrouc la Mlaua, da ja nja dat să koristujim. Kasa afuost năpustȋtă dar nuoj am ogođito să saminje la kasă dă bătrȋnjacă – afost dȋnafară ljipită ku imală, ȋnuntru jeaste blănj šȋ cȋglă. Am adus sfarurj dă bătrȋnjacă, tuotnat adus śe avut – răzbuoj bătrȋn, lȋnă, paturj, ćiljimurj. Dȋn 2011. an  ȋn kasă să lukră ȋntuotdăuna’’, spunje Vanka Jovanović, predsjednjica lu ȋnprionarje.

Aăsta luok măjȋndată afost numit să să koristuje kȋnd să faśe manifestacȋja ,,Žumerijada’’, karje să faśe ȋn aăsta sat, să ajbe tuoc karje vin śe să vadă šȋ unđe să šadă. Asta kasă dă bătrȋnjacă arje śinś suobj ȋn karje puot să duarmă šasă uaminj. Jovanović spunje kă kasa ar puća să fije dăškisă intuotdăuna dă guošć ama aja ȋnkă nu apornjit. Ȋnprionarja, spunje, dȋn asta nu zărađiašće, ama ku bună promocȋje ćinjerišu ar puća să lukre šȋ să zărađaskă,ginđiašće kă aša sar ȋnvălji turizămu ȋn satu lu Kladuroa.

Vanka Jovanović

,,Afuost odată la nuoj o grupă karje mijarźă pră piśuarje pră munće šȋ adzȋs kă ji marje šćetă śe nu avijem rjeklamă să audă măjmultă lumnje dă nuoj šȋ să vine. Afuost la nuoj la kuonak šȋ glumăc ćinjerj dȋn Beljigrad karje askris aluor ,, postdiplomski rad’’, a durmit pră slamjeaće šȋ ćeršaurj dă bătrȋnjacă.  Jar aša , ȋn aăsta an nja venjit dȋn ambasada lu Palestină ku ambasadoru aluor karje nja arătat aluor kultură’’, ȋj dȋa ȋn gȋnd lu Jovanović.

Vanka ginđeašće kă ȋnvaljitu lu turizăm ȋn aăsta, ama šȋ in aljelalće saće vlahilor, ar puća se ȋnpucȋnjiadză emigracȋjilji lu etnicitjetu vlahilor.

„Ku progresu lu turizmu sar puća opri dusu lu aj ćinjerj. Multă lumnje dȋn luokurlji vlahilor lukrȋnd ȋn dijasporă a kumparat aiśa multă imanje šȋ ar puća să ajbe turizmu prȋn saće, numa vrunu trîabje să să apuśe ku asta povastă. Trîabje să fije inicîjativă dă parća lu lumnja školajită. Să puoće, ka šȋ kum je ȋn banja ȋn Ždrijela“, spunje ja.

Ȋnpreonarja lu mujerj „Nezaborav“ dȋn Laznjica la Žăgubica ji registrujită šasă anj ȋnainće, ȋn kapu jej ji Borica Zrnkarević. Asta ȋnpreonarje ji mult aktivă, mult ji labdată šȋ a primit  mulće premij.

Borica Zrnkarević  

„Lukrăm ȋn mȋnj, faśem suvenirurj šȋ predmjeturj dă koristujală dȋn mulće materijalurj, kusȋm,cesȋm, ȋnpljećim, lukrăm tuot dȋn śe pućem să avjem zaradă. Klijenturi ȋs mulc dȋn inostranstvă. Anuostru cilj ji să nji duśem la manifestăcîj šȋ să aratăm lukru anuostru, śe ji koźja pucȋn“, spunje Borica Zrnkarević.

Produkturj dȋn arćija lu nuovinj

Ȋn škuola la Laznjica a ogođit o spată sȋ fije ȋn etno stil, šȋ akuma samȋnă la un muzjej mik unđe să astrȋng mujerȋlji, au aluor lukrarje šȋ fak mȋnkarje. Organizăsk lukru ku kreativă dă kopij šȋ aša ȋnvacă kopiji dă tradicȋje šȋ kultură vlahilor. Sȋnbătă sara asta suobă ji daškisă dȋ tuoc karje vrijeu să o vadă.

„Opšȋna nji aźută, numa aja nuje dastul.  Nji trîabje vrunu să nje ȋnvjacă kum asta śe lukrăm bun să progresujim šȋ kum să avjem mej bună zaradă. Ar  puća mej multă lumnje să să angažujaskă ȋn progrjesu lu preduzetnjištva mujerilor, să aźuće dȋržaua, opšȋna šȋ Organizacîja dȋ turizăm lu Žăgubica. Trîabje să să osigurjaskă vinđjarja lu produkturj, numa aša  să puoće uđi šȋ lukra aiśa. Progresu lu preduzetnjištva mujerilor ar aźuta lu aj ćinjer să uđaska ȋn sat, kȋ jej să duk prȋntu śe nau unđe să lukre“, spunje Zrnkarević.

Mulće decenijur opšȋna Žăgubica ji frȋdă industrije, ka šȋ  tuotă Omolja. Mr Vladan Lazić, direktuoru lu Organizacija dȋ turizăm, ȋn asta vijađe uslovu dȋ progrjesu lu turizmu, măjȋnainće lu turizmu ruralnjik.

„Jeastă un rȋnd dȋ saće ȋn karje ȋs  bunje naturnjiśe uslovurj  šȋ uslovurj dȋ higijenă dă progrjesu lu turizmu ȋn sat, numa trîabje să să stimulisaskă găzdaluśilji karje vrijeu să ajbe asta suortă dȋ turizăm. Kapacitjeturlji dă konak nus fakuće ku kreativă prȋntu pucȋnă edukacîjă lu saćijanj dar šȋ prȋntu kompozicȋje dȋ populacije. Prȋntu emigracȋje ȋn saće trajesk mejmulc daj batrȋnj, šȋ jej grijau vreu să să apuśe dă aša lukru. Jeastă kăćiva găzdaluś karje lukră ku aăstă fuormă dă turizăm. Aja ȋs  uomȋnji karje sa ȋntors dȋn inostranstvă ,or penzȋonjijarj dȋn inostranstvă karje sa ȋntuors šȋ karje vrijeu să dotrajaskă unđe ȋs fakuc, dar šȋ ȋntrouna să ajbe šȋmej un izvuor dă zaradă. Ašća găzdaluśe aluor aktivacȋje a ȋnbogacȋt ku mejbună mȋnkarje dă karje sluobȋd  pućem să dzȋśem kă ji organikă.  Prȋntu sȋnatuos šȋ kurat air, bogacȋje lu fȋntȋnj ku apă dă baut, natură njidȋrȋtă šȋ kultură dȋ tradicȋje, anuostră regije ji atraktivă  dȋ guošć karje ar venji la nuoj“, spunje Lazić.

 

Mr Vladan Lazić, dirjektoru lu Organizacȋjă dȋ turizm ȋn Žăgubica

Dă kîtă vrijamje să să arăaće la un luok tuot śe jastă în ofiră puoće ku manifestăcîjurj, pră karje ji parća lu Žăgubică kunoskută. Organizăcîja dî turizăm, karje duśe aăšća aktivnosturj, măjmult lukră la promocîjă lu opšînă šî lu tuot okrugu, spunje Lazić šî dospunje kî ku kîtă angažujală să puoće aduśa mulc turjišć, karje kînd văad śija jiastă în Omolje, au vuoje să uđaskă aiśa kîta vrijamje šî jar să pro vină.

Lazić înginđijašće kî în opšîna Žăgubica  îs bunje uslovurlji dî învaljitu lu turizăm, dă aăja karje vrijeu  să lukre în turizăm aja ar fi bună zaradă dî traj šî aša sar šî kîta opri emigrăcîjurlji lu Vlahi.

„Ku kursurj šî edukacîjă, ka šî ku mulće aktivnusturj  Organizăcîja dî turizmu a śerkat să spună lu lumnje kît ji bun turizmu în sat. Ku mulće projekturj šî fuondurj dî stimulacîjă dîla dîžauă, tuoc karje să definîrăsk dă turizm în sat o să ajbe gata uslovurj sî lji aja fije izvuor dă finănsij.  Ku aja sar pucîna šî emigrăcîja lu lumje karje, măjkusama lu aj ćinjer, jej ku aăsta interesatnjik lukru ar uđi în aluor kăaš“, a spus Lazić.

Pră vuorba lu Radiša Dragojević, predsjednjiku lu Odbuoru dî realizacîje lu Savjetu Vlahilor dîn Sîrbije în kîćivă anj śje a trekut mult sa investirjit în turizăm în okrugu lu Branićeva šî sa fakut unje usluovurj, numa, kum spunje jial, aăsta okrug  a uđit koźja înurmă dîpa ejlalće okrugurj prîntu  śe nu a fuost grižă dă aja njiś nu sa usîjit aja śe natura a dat lu asta parće.

Radiša Dragojević, predsjednjiku lu Odbuoru dî realizacîje lu Savjetu Vlahilor

“Ku bună infrastruktură, investicij în kaštelu la Golumbăac šî la Ram, ku rekonstrukcîjă lu infrastruktura drumurluor, karje ar ušura drumajitu pînă la munćilji lu Omolje, pînă la Cîrmošnjik or la Ždrijela, stuborîlji îs pusă, akuma ašćetăam mult mej mulće ivesticîj. Înginđjes kî je asta o šansă să să oprijaskă dusu lu aj ćinjer da aiśja. Turizmu în sat, ka o pućijarje să să zărađjaskă, lumnja nuostra grijau puoće să ajbe în gînd, dar a fakut mulće objekturj karje nu să usîje, a aputut să fije în funkcîje dî învaljitu lu turizmu în sat. Kîn vuorbim dî kîmpukltură, dîržauă investirjašśe, numa aja nuje kît tîabje šî tuot îs măjpucînj daj ćunjer karje lukră  în kînp. Dîkă să śuovă înskimba, aja o să fijă anuostră šansă”, spunje Dragojević.

Asta skripsuarje dî medije je fakută în kuprinsu lu projektu „DÎKǍ ĆE DUŚ,  NUOJ NUOSǍMǍJ  FIM – kum să oprim ćinjerišu Vlahilor să nusă dukă’’prǎ karje sufinansirjeašće Ministarstva dă kultură šî informisît  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2019.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top