Vodoprivreda Požarevac priprema teren za proširenje kopa Drmno

Kostolac

Privreda

Vodoprivreda Požarevac priprema teren za proširenje kopa Drmno

Foto: Vodoprivreda

How Good Of A Friend Are You Really?

Na kopu Drmno kod Hrastovače u blizini Kličevca, aktivno se preuređuju kanalske mreže kako bi pospešili odvodnjavanje površinskog kopa Drmno koji se konstantno širi i na taj način omogućili dalju eksploataciju uglja.

U pitanju je druga faza radova gde se koristi postojeća kanalska mreža, a koja funkcioniše u sklopu odvodnjavanja JVP “Srbijavode” i “HE Đerdap” sa iskopom novih kanala da bi se zatvorila ta kultura i da bi se prilagodila potrebama širenja kopa Drmno.

Uređenje kanala omogućiće bezbedno proširenje kopa Drmno

Investicija je vredna 90 miliona dinara. Radove izvodi Vodoprivreda Požarevac u konzorcijumu sa firmom LDS.

“Većina radova su zemljani. Prilagođava se postojeći kanal u smislu širenja i produbljivanja za postizanje nivelete i pada dna. Zatim, izmuljivanje i uređenje okruženja kanala,a takođe radi se prokopavanje novog kanala koji će da prespoji postojeću mrežu, kako bi zadovoljila svoju funkciju u narednom periodu”, objašnjava Dragan Savić, tehnički direktor Vodoprivrede Požarevac.

Glavni deo radova je izgradnja cevastih propusta za prelazak mehanizacije

U prvoj fazi je presečen Dunavac i prokopan prvi deo novog spojnog kanala 4-1, a sada se radi nastavak novog spojnog kanala 4-1 do kanala 4-5.

“Tako da se postojeći kanal 4-1 isključuje iz funkcije pošto će on da nestane širenjem kopa, a kultura odvodnjavanja sprovodi se do kanala 4-5 koji je bliži Dunavu”, ističe Savić.

Glavni deo radova je izgradnja cevastih propusta koji treba da služe za prelaz mehanizacije, poljoprivrednih mašina, odnosno fizički prelaz preko kanala.

Hrastovača je i poljoprivredno dobro

 Pre nego što su počeli radovi preduzeća Vodoprivreda, ovaj Dunavac bio je izolovani sistem koji je pretvoren u drenažni i funkcionisao je na bazi odvodnjavanja. Deo odvodnjavanja je pokrivalo preduzeće “Srbijavode” Beograd, a drugi deo “Đerdap” koji tu ima svoju funkciju i učešće zbog provirnih voda.

Ovaj deo se zove Ramski rit i sada se kop Drmno širi ka njemu.

Vodoprivreda Požarevac uređuje kanal 4-5 koji je napravljen još prilikom izgradnje Đerdapske akumulacije za potrebe odvodnjavanja dela Ramskog rita, konkretno Hrastovače koja je poljoprivredno dobro.

Kop sada ulazi u vodonosni sloj ka Ramskom ritu gde će biti neophodno veće crpljenje vode

 “Ovaj kanal je godinama uspešno odvodio vodu do crpne stanice Zavojska koja funkcioniše u sistemu Đerdapa. Nakon uređenja nastaviće da radi funkciju odvodnjavanja provirnih voda, ali će njegovim širenjem i povećanjem propusne moći da se u njega upušta višak vode sa kopa Drmno koji se odvodnjava iz vodosabirnika i provirnih podzemnih voda koje mogu da ugroze rad kopa. On će sada imati dodatni priliv neke količine vode. Kopa se veoma blizu Dunava. Oni sada ulaze u jedan vodonosni sloj gde će da bude pojačano crpljenje vode i to treba da se prihvati kanalima koji će vodu da odvode do crpne stanice, kako bi se vratila u Dunav”, objašnjava Savić.

U ovom trenutku kop je već došao do Dunavca, jer je sistemom pregrada dobar deo Dunavca već isušen, pa je na tom delu kop već otvoren i tu se ide u osvajanje područja, odnosno Ramskog rita.

To Top