ANOŠTRI SUVORBITORJI: Îndarîat sî înginđašće kă Vlahi îs Rumunj

Braničevo

Društvo

ANOŠTRI SUVORBITORJI: Îndarîat sî înginđašće kă Vlahi îs Rumunj

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Prînga ginđiśe îndarîat kî Vlahi is nješkolajită šî pruastă lumnje karje sî bavăsk ku magijă, pră aăsta etnicitjet duarje šî aja śje îj fak kî îs Rumunj šî kă je ljimba vlahilor ljimba lu Rumunj.Śje jej sîngurj dzîk dî aja, am askultat prîn okrugu lu Branićeva.

Ljimba vlahilor la mulće lokurj, mîjkusama prînga granjica ku Rumunjija, sî kată ka la ljibma lu Rumunj. Asta je tot maj đijas šî prîntu aja Vlahi karje ku vakurji spun kî îs Vlahi šî karje au ljimbă karje nare njima šî karje je standardizujită  îs în marje grižă. Vlahi în  Branićeva la asta kată ka la šîmej un gînđek îndarîat, dar šî ka la un lukru lu kîćeunji Vlahi dîn asta parće karje aduśe la rumunizacîje.

Radiša Dragojević, karje afuost în kapu lu Savjetu vlahilor (NSV) dîn 2010. pîn la 2018. dîpa aja je presjednjiku lu Odboru în NSV, spunje kă maj grijau gînđek îndarîăt ku karje sa întînjit dî asta vrijamje je kă îs Vlahi šî Rumunji tot una.

Ja kadzut grijau aja śe Savjetu vlahilor dîn 2006. pin la 2010.an ku aj dîn kapu luj karje îs alješ “elektorski”,  a katat la Vlahi ka la Rumunj šî ljimba lu Rumunj a fuost ljimba vlahilor în službă.

“Asta je un gînđek îndarîăt dî karje aš spunja kî je un gînđek ku zminđitură la mulc anuoštri, dar šî un lukru lu  njiskar lumnje dîn Rumunjije,  karje lukră pră plan sî înkređaskă pră anuoštri  šî dîržaoă nuastră kî njisăm noj Rumunj, dar nu Vlahi.  În služba aja a fuost šî Savjetu vlahilor al dîntînj dîla 2006.pîn la 2010. anu karje nja fakut pră nuoj šî Rumuni kî njisăm tuotuna. A vorbit kî je anuastră dîržao Rumunjija, šî aja a skris šî în akturj karje a adus.  Noj njisăm lumnje dî noj pră ašća kotunurj šî  njam bagat în lukru la aljesu dî Savjetu vlahilor 2010.an sî spunjem  aja śje noj înginđim šî să aratăm śe je istîna kî îs Vlahi o lumnje dî jej, šî nus ka Rumunji, kî je vuorbă dî duavă entitjeturj karje trajesk în Sîrbija. Am adus la aljesu razbjală 2010. an, šî dî atunśa Savjetu vlahilor lukră la întrabărurlji vlahilor, katînd la Rumunj ku adavarjală”, spunje Dragojević dî E-Braničevo.

Radiša Dragojević

Saša Stanojević dîn 2018. pîn la 2020. an a fuost la kapu lu”Pokret vlaškog ujedinjenja” dîn Požareuc , karje adaoră sa kemat  Stranka vlahilor “Most”, dîpa aja a înfundarit RIIS-Rasarit în 2020.an šî je aluj presjednjik, spunje kî lukrănd dî Vlahi šî dî mjerćig în Sîrbija la Rasaritu, sa întunjit ku mulće gînđiśe îndarîăt kî Vlahi îs Rumunj šî a razloźit lu lumnje kî Vlahi îs lumnje dî batrînjacă karje aiśa trajesk 2.000 dî anj, dar Rumunjija je fakută  în 1859.anu.

“Lu tuotnatu je lasat sî aljagă kum vrija. RIIS-Rasaritu spunje kî Vlahi nus Rumunj, dar nus njiś Sîrbj, numa alor dîržao je Sîrbija. Vlahi nu pot sî fije Rumunj, aja je ka kum am dzîśa kî Sîrbji îs Jugoslovjenj”, spunje primjeru Stanojević.

Saša Stanojević

Kî Vlahi nus Rumunj spunje šî Gordan Bojković, doktoru dî învacarja lu istorije.

„Nu pućem sî spunjem kî îs Vlahi ‎Rumunj , kî nus, măj nainće Vlahi ka o vuorbă îs mult măj batrînj dîkăt ‎Rumunji, karje sî poivăsk prîn mižloku lu al 19 vak. Astîdz ljimba vlahilor je în alt fijalj dî alu Rumunj, măj ku sama śe Rumunji în źjumataća adojlja lu 19.vaku a fakut refuorma ljimbi kînd 48 dîla o sută dî vuorbe sîrbješć  a lupadat šî a bagat vuorbilji lu francuž. Atunśa ljimba să înskimbat, kî jistă mulće vorbj dîn alće dîržăvj.  Aša înskimbarje nu afuost la Vlahi karje trajesk în Sîrbija, dîla vaku al 18 aśija je kasa luor, aśija trajesk šî să învaljesk. Prîntu aja jej vorbăsk vuorba dî batrnjacă šî dzîăva dî astîdz dar puot sî încaljagă vorba lu Rumunj”,  spunje Bojković.

Gordan Bojković

Kînd sa vorbit dî Vlahi majîntînj pră ašća lokurj în jistorije šî kînd a venjit jej aśija, am skris înainće.

 VLAHI – DÎ LA TRADICÎJE PÎNĂ LA GINĐIŚE ÎNDARÎĂT

Danica Đokić, etnologu karje kată la ađeturlji vlahilor, alor kultură šî tradicîje maj mult dîkăt tridzăś dî anj spunje kî njiśkînd nu a katat la ađeturlji lu Rumunj, numa ji kunoskut kî, ka šî ljimba nus întrun fjal ka alu Vlahi. Je kunoskut ka aăja karje spun kî îs Vlahi Rumunj đijas vorbăsk dî o karće dîn al daparće 1906. an.

Karća lu Tihomir Đorđević

„Mulc aljeg ka un marje argumjent kă îs Vlahi Rumunj karća lu Tihomir Đorđević „Prîn anuoštri Rumunj“ în akrje jial lu Vlahi dzîśe „anuoštri Rumunj“. Aja niśkum nuje argumjent kă îs Vlahi Rumunj, numa atunśa a fuost aša politika întră duoa dîržăvj la înśeputu lu al 20. vak kînd je skrisă aja karće. Aša je šî akuma , ku politika sa apukat raznjitu în identitjetu  lu lumnja vlahilor“, ginđiašće Đokić šî dîa în gînd la fakroru kî dîpă dusu lu Turś lumnja vlahilor în aăsta kraj avut parće în fakutu lu nuavă  modernă dîržauă sîrbaskă, dar nu dîržauă rumunjaskă, ka šî kum a fuost Vlah Paulj Matejić vojvodă în Ustanaku sîrbăsk aldîntînj.

Danica Đokić

Dîspră śe kîćeunji Vlahi să deklarisăsk ka Rumunji?

Să šćije kă mulc Vlahi, pă sî Sîrbj, să deklarisăsk ka Rumunji. Aja să arată, în opšîna lu Petrouc la Mlaua la izbuorurj dî savjeturj lu etnicitjeturj karje a fuost 13. brumarju a putut sî glîasuje 3.083 dî lumnje, dîn aja maj mulc Vlahi 2.320, dar aduojlja pră număr je etnicitjetu rumunjilor – 669.

Vuorbînd ku lumnja 99 dî procjenturj dî Vlahi să deklarisăsk ka Vlahi, spunje Saša Stanojević, ama jară vrunji spun kă îs rumunj prîntu fajdă ka kum je stipandija dî gluaće šî kapătatu lu pasoš rumunjesk.

„Nuoj njisăm una dîn maj saraśe dîrževj, înpreuna ku Albanija, Moldavija, Makedonija. Rumunji îs akuma daparće înainća anuastră, dar vrodată jej a fuost înžuos. Vlahi rumunjizîašće dîržaua Rumunjija , ama nu numa jej, numa šî asocîjacîj njedîržăviluor karje dîn aja au zaradă. Îs daškisă šî bešăriś rumunjilor în Sîrbije, una je in sat Proštinac la Bobova, întră Svilajnac šî Petrouc. Rumunji a venjit ku mulc banj šî a înbijat ku njiskar ažutamînt în aăsta luok unđe ku anuostru pasoš nu pućec sî va duśec în EU“, povîastuje Stanojević, karje trajašće la relacîje Požareuc- Minhen.

Šî Radiša Dragojević ginđiašće kă kîćeunji Vlahi spun kă îs Rumunj prîntu školajit dîźaba šî pućiarje sî kapiće pasuoš rumunjesk, šî aša puot se kaće dî lukru în dîržăvilji lu Evruopă la zavîrnjit.

„Ală momjenat adus pînă la aja dî în Petruoc la izbuorurilji śe a trekut vro osută dă inš sa deklarisît ka Rumunji, kă aja je maj ljesnjik drum sî tunje in procjes dî kîpatat pasuoš rumunjesk. Tuotnat are prauă sî aljagă aluj etnicitjet šî să aljagă ljimba dî karje ginđiašće kă je aluj ljimba mumi šî aja nuoj nu odrîknjim, dar nu ka vrunji karje îs prorumunjilor or rumunjilor orjentisîc šî aja vrijeu sî înpingă lu tuoc“, spunje Dragojević.

Kum sî  mină kuontra dî rumunuzacîja lu Vlahi

Dragojević spunje kă Savjetu vlahilor a dat vjastă lu dîržauă dî mulće uorj dî aăsta pruoblem rumunjizacîje šî lu vîru lu dîržauă nu lja fuost tuotuna, ama, nu a fakut njimika sî rašaskă aja. Kontra dî asta lukru Savjetu vlahilor să mînă mulc anj, spunje, prîn aluor lukru – învacamînt, kultură, jinformisît šî koristujit ljimba vlahilor în službă.

„Nje minăm ku aja aša śe je în njiskar škualje apukat ku predmjetu „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“, dar la ćimp o sî fije „Ljimba vlahilor ku elementurilji dî kultură“, karje akuma învace 1.600 dî skolarj in škualje in Sîrbije la rasarit, prăurmă šî aša śe învacăm nastavnjiśi dî lukrat în škualje šî aźutăm tuaće manifestacîjilji în Sîrbije karje pazăsk kultura vlahilor. Nje kinujim sî să audă anuastră ljimbă în programurj la radio šî tv stănjic, kă šî în medij štămpujiće šî elektronske. În procjesu lu standardizacîje am tulmaśit kărc lu klasikurj sîrbilor karje îs lektirj ,dîtuot 25 dî kărc, šî dîn 2010. pînă astădz avijem prîstă 70 dî kărc štămpujiće pră ljimba anuastră. Am kîpatat pućiarje sî fije o patće dî službă în besăriś în saćilji vlahilor pră ljimba vlahilor“, a spus Dragojević šî a întarit vuorba kă tuot aja adus pîna la pomenjitu lu Vlahi dî aluor etnicitjet.

Jeal spunje kă ku Savjetu rumunjesk în 2010. an sa vuorbit, šî avut adaverjală dî la aluor parće kă îs Vlahi băška împreonarje. Avut plan sî fakă o predstavă întruuna pră ljimba rumunjaskă šî ljimba vlahilor, ama prîntu pucînje finansij asta plan înkă nu je fakut, ama nu sa rađikat mînjilji dî asta.

RIIS- Rasarit să, spunje Stanojević, mînă ku rumunjizacîja măjîndată aša śe lukră la însobodzîtu lu Vlahi dî la uticaju lu politikă karje a fuost în anji śe a trekut, dar dî aja kă nuje vladarije fîrdă Vlahi în Sîrbije la rasarit.

„Anuostru cilj je să fim tuoc, fîrdă svijală še kređerje njisăm or la śe etnicitjet nji kađem, lukrăm dă Sărbije la rasarit, karje măjdo aźuns sî să pjardă. Ginđesk kă je depolitizacîja šî decentralizacîja fundarit, sî nu nji măj duśem în Beljigrad dîpă pînje, numa sîngurj sî lukrăm ku anuostru śe avijem“, spunje Stanojević.

 

Asta skripsuarje  je fakută  în kuprinsu lu projektu „Gînđiśe îndarîat dî Vlahi  - marje šî frikuasă greotaća“.

 

To Top