Da li je dozvoljeno kupanje u Mlavi

Petrovac

Društvo

Da li je dozvoljeno kupanje u Mlavi

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Zavod za javno zdravlje Požarevac uzorkovao je 26. juna vodu sa plaže iz reke Mlave u Petrovcu i kod izvorišta Malo Laole.

Rezultati fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzorka vode za kupanje pokazuju da su vrednosti ispitivanih parametara u okviru dozvoljenih graničnih vrednosti.

Mikrobiološki parametri ocene ekološkog statusa u vodi za kupanje nalaze se u granici između druge i treće klase ekološkog statusa, a na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje za kupanje mogu da se koriste vode prve, druge i treće klase.

Voda se preporučuje za kupanje i rekreaciju uz obavezno tuširanje nakon kupanja.

To Top