Ko uređuje drvorede u Požarevcu?

Požarevac

Društvo

Ko uređuje drvorede u Požarevcu?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Zaključeni ugovori za izradu projekta „Zamena, revitalizacija i formiranje novih planskih drvoreda u gradu Požarevcu''.

Procenjena vrednost javne nabavke je pet miliona dinara bez PDV-a, a ugovorena vrednost javne nabavke je 4,19 miliona dinara bez PDV-a. Javna nabavka bila je oblikovna po partijama.

„Program razvoja i osnove gazdovanja spomen-parka Čačalica'' izradiće Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Procenjena vrednost ove partije je 2,5 miliona dinara, bez PDV-a, a ugovorena vrednost je 2,4 miliona dinara, bez PDV-a. Ugovor važi 120 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

„Program razvoja sa projektom revitalizacije park-šume Tulba Tabana'', radiće „Cvetnik“ doo iz Beograda sa podizvođačima „Bašta Biro“ Beograd i Preduzećem za projektovanje „Kulaprojekt'' doo Beograd (50 odsto nabavke). Procenjena vrednost ove partije je dva  miliona dinara bez PDV-a, a ugovorena vrednost  1,4 miliona dinara, bez PDV-a. Period važenja ugovora je 100 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Ista firma zadužena je i za „Projekat revitalizacije drvoreda i zelenih površina u Bosanskoj i Šumadijskoj ulici'', a podizvođač je „Bašta Biro“ Beograd (45 odsto nabavke). Procenjena vrednost ove partije je 500 hiljada dinara, bez PDV-a, a ugovorena vrednost partije je 390 hiljada dinara, bez PDV-a. Period važenja ugovora je 45 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

To Top