POŽAREVAC: Nezaposlenih najviše među mladima od 20 do 30 godina

Požarevac

Ekonomija

POŽAREVAC: Nezaposlenih najviše među mladima od 20 do 30 godina

Foto: pozarevac.rs, pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Prošlu godinu grad Požarevac završio je sa 3.485 nezaposlenih lica, kao i troje zaposlenih manje nego 2019. godine, pokazuju podaci iz nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji je na javnoj raspravi od 16. do 23. juna.

Uporedni godišnji podaci po delatnostima i njihova analiza ne pokazuju značajnija odstupanja u strukturi zaposlenih, osim u dva sektora. Naime, broj zaposleninih u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom smanjio se za više od 1.900, dok se broj ljudi koji rade u sektoru rudarstva povećao za 1.884.

Ukupan broj zaposlenih na teritoriji grada Požarevca

Najviše ljudi u Kostolcu radilo je u sektoru rudarstva, zatim u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, prerađivačkoj industriji i u administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima.              

U Požarevcu je najviše zaposlenih radilo u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, zatim u prerađivačkoj industriji, u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i u sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja.

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa

Na osnovu podataka Agencije za privredne registre, u Požarevcu rade 3.044 registrovana privredna subjekta, od čega je 2.326 preduzetnika i 718 privrednih društava. 

Zvanični podaci pokazuju da je na kraju 2020. godine bilo ukupno 3.485 lica koja traže zaposlenje, što je za čak 1.618 ljudi manje u odnosu na 2019. godinu. Od tog broja, broj nezaposlenih žena iznosi 2.178, što je oko 60 odsto.

U starosnoj strukturi nezaposlenih lica najzastupljenija je grupacija od 20 do 24 godina, koja u ukupnom broju nezaposlenih učestvuje sa 11,64 odsto. Druga po redu je starosna grupa od 25 do 29 godina, na kraju 2020. godine bila su 404 nezaposlena lica. Na trećem mestu se nalaze nezaposleni građani od 40 do 44 godine.

Koji su glavni problemi i izazovi?

Ova analiza pokazuje da mladi do 30 godina života nailaze na problem nedostatka potrebnog praktičnog iskustva za obavljanje konkretnih poslova koje poslodavci zahtevaju. Tu dolazi do izražaja neusklađenost znanja, veština, kompetencija između nezaposlenih i poslodavaca. Inače, na području grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac ova lica beleže značajno učešće u starosnoj strukturi nezaposlenih, 28,29 odsto.

Dugoročno nezaposleni, iako su u prethodnom periodu u opadanju, svakako zauzimaju značajno učešće u ukupnom broju nezaposlenih lica, oko 20 odsto od ukupnog broja nezaposlenih. Oni se suočavaju sa teškoćama u smislu da se vremenom udaljavaju od društvenih i poslovnih veza koje su potrebne za zaposlenje, veštine koje poseduju često budu neodgovarajuće ili zastarele, dolazi do gubitka samopouzdanja.

Kako se između ostalog navodi u nacrtu LAP-a, Romi su često suočeni sa predrasudama, imaju otklon prema izjašnjavanju u pogledu pripadnosti nacionalnoj manjini, često poslovne odluke koje donose nisu usklađene sa njihovim položajem te neretko odustaju od poslova. Ukupan broj evidentiranih lica romske nacionalnosti je 610, od čega je na evidenciji NSZ Filijale Požarevac 111, na evidenciji ispostave Kostolac 499, a 59,51 odsto od ukupnog broja su žene.

Broj žena u ukupnoj nezaposlenosti u 2020. iznosi 2.178, a učešće mladih žena u ukupnom broju mladih u 2020. godini iznosi 494. Uzroci za ovu pojavu mogu se naći u otežanim mogućnostima za staranje o drugim članovima porodice, nedovoljnom broju objekata za brigu o deci, smenskom radu, diskriminaciji u pogledu osnivanja porodice i ostvarivanja majčinstva, te ukazuju na potrebu da uključivanje kategorije žena bude prioritetno u predviđenim merama lokalne politike zapošljavanja.

Nekvalifikovani i niskokvalifikovani nezaposleni se suočavaju sa nedostacima u znanju kako tražiti posao. Često se kao uzrok može naći i pristup loše plaćenim poslovima koji dovodi do oklevanja pri prihvatanju poslova.

Kako je navedeno, osobe za invaliditetom kao teže zapošljiva kategorija uzroke u nezaposlenosti nalazi pre svega u fizičkim preprekama za učešće na tržištu rada, a onda su tu i problemi usled nedostatka motivacije, radnog iskustva, posedovanja adekvatnog nivoa znanja, veština kvalifikacija i predrasude koje prate osobe sa invaliditetom u procesu rada. Od ukupnog broju nezaposlenih lica u 2020. godini, 61 lice je osoba sa invaliditetom, od toga 25 žena.

Podsećamo, Gradsko veće Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji je na javnom uvidu.

>>KAKO ĆE BITI REŠEN PROBLEM NEZAPOSLENOSTI U POŽAREVCU?<<

To Top