Vlahi spun: Nu vrjam gîlśavă întră nuoj (FOTO)

Braničevo

Društvo

Vlahi spun: Nu vrjam gîlśavă întră nuoj (FOTO)

Foto: Ivan Jovanović

How Good Of A Friend Are You Really?

Vlahi prîntu dîržavă în karje trajesk spun kă îs Sîrbj, dar in Okuolu lu Branićeva tarje pucîn je număr dî aăja karje spun kă îs Rumunj. Dî aja nu să încăljiaźe dî śe în aăsta kraj „rasăr“ besăriś rumunjilor alu pravoslavîc. Vlahi în Sîrbije , ka šî Vlahi prîn alće dîrževj, dî istînă să ćijem kă asta potrivjală puaće sî raznjaskă inpreonarja šî să aźungă pînă la gîlśavă. Dî aja întrabarja dî kređerje je ku marje fajdă dî nacîja lu Vlahi.

Savjetu Vlahilor în 2014. an a fakut Odbuor dî sulukrarje ku Besărika Sîrbilor alu pravoslavîc. La Intînjală kînd sa fakut o grupă dî konsultacîj, în kopturarju în anu śe a trekut, a fuost šî anuostru vorbituorjJanko Nikolić, presjednjiku lu Partija Vlahilor. Jealspunje kă intrabarja dî kređerje dî Vlahi arje mare fajdă, dar šî Savjetu Vlahilor dî asta întrabarje arje mare funkcîje. Dîaja šî în al śe a trekut dar šî în Savjetu aldakumaje formirjit odbuor de kređerje, spunje Janko Nikolić.

Janko Nikolić, presjednjiku lu Partija Vlahilor

Greotăc ku karje Vlahi să întînjesk kinujindu să sî pazaskă aluor identitjet šî kređerje Nikolić vijađe în standardizacîja lu ljimba vlahilorkarje je pornjită în 2015. anšî înkă nu je ispravită. Ginđiašće kă je vina în lukru lu Savjetu Vlahilor, ama šî dî aja kă nu să jinterjasuje dîržava šî vladarija.

„Savjetu Vlahilor moară mult mîj tarje ši mîjbinje să kaće dî la vladarije šî dî la dîržavă, ama jej pînă akuma dî aăla lukru nu să aktivirjesk. Kînd je vuorba dî kređerje, Vlahi aluor trjabă gaćesk în Besărika Sîrbilor alu pravoslavîc. Marje pruoblemîn kređerje lu Vlahi faśe Besărika Rumunjilor alu pravoslavîc šî aluor lukru înlăturj dî kanonurj, mîjkusamaîn eparhij unđe trajesk Vlahi. Jar aša, Vlahi au pruoblem šî ku numilji lu saće šî luokurj , kă pră zakuon in luokurj ku mîjmult dî 15 % dî lumnje karje sa deklarisît ka Vlahi , numilji lu saće ar trăbuji sî fuje skrisă šî pră ljimba vlahilor, dar aja nuje niśunđe fakut. In Vojvodina aja să poštujašće šî tuată nacîja prîstă 15% are tablje ku duavă nume“, spunje Nikolić.

Đîpă śe je tulmaśită rugamînća „Tajka al nostru“ pră ljimba vlahilor sa statut ku tulmaśitu. Nikolić spunje kă je aja damult gata, sa ašćeptat numa njišće părc dî službă sî să tulmaśaskă. Pruoblemu je în procedură, ama je aproapje dzîva kînd o sî să realizujaskă, kî jiaste zguadă sî să apuśe în praksă.

„Tulmaśitu lu tuată liturgije pră ljimba vlahilorînpijađikă šî pucînj uaminj dîn strukă, teoloź, karje prîngă gaćit fakultet dîn teologije moară sî ajbe šî vrun duoktor dîn teologije orkă aăja teoloź sî šćije binje sî vorbaskă ljimba vlahilorsî puată kalumnja să tulmašaskă dîn Sîrbijašće or slovenjesk  lu besîariś. Kîteśeva je tulmaśit, ama nje întrabăm dar je bun, kă tuot moară sî trijakă prîn marje cenzură, dar avijem pruoblem baš prîntu aja kă nus stručnjiaś kît trîabuje. Dî aja tuot mijarźe spuornjik“, razloźiašće Nikolić.

Vlahi zîđitu lu tuot mîjmulće Besăriś Rumunjilor alu pravoslavc văd ka un marje pruoblem, spunje anuostru vorbituorj šî măj dospunje:

„Puopi lu Rumunj, nje întrăbăm karje îs jej šî dar îs puopj, vin la gata, bundušăsk šî projau kređernjiśi, lukră înlăturj dî kanonurj šî fîrdă lasatu pră vuoje lu dîržavă šî besărikă. Aja śe jej zîđesk nus besăriś, kă au dozvolă dă zîđit objekturj dî lukru or kăš šî mîj amînat lje profak  „besăriś“, lje dau nume „besăriś“. Istînă, tuaće ašća objekturj  îs skrisă pră vrunu dîn Sîrbije šî prăurmă pră mulc banj jial lje lasă  luor“, spunje Nikolić.

Śe ginđesk aj dîn dîjasporă

Ćemutu prîntu lukru lu Besărika Rumunjilor alu pravoslavc să vijađe šî în dîjasporă întră lumnje karje a pljekat dîn Sîrbije la Rasarit , a lasat aluor kăš mergînd dîpă lukru, ku nađerđe în mîjbun traj. Întră jej jeastă marj stručnjiaś, školajic, karje nu numa nu să rušînjadză dî aluor poljikră  šî radaśinj, numa întuotdîuna să kinuje aluor tradicîje, ađeturj šî kultură sî pazaskă šî arîaće lu alće nacîj.

În Italija trajašće Rada Rajić Ristić, karje ji dîn Sjena, dî lînga Kućiva. A diplomirit književnostu lu Jugoslavija šî ljimba sîrbohrvtskă la Unevirzitjetu în Beljigrad.  A skris  19  kărc ku lirikă, 33 dî antologij ku ajlalc skrijatorj în Italija, Sîrbija, BIH, Švajcarija, Rumunjija šî Kanada. Lukră ka nîstavnica lu ljimba Italijanjilor întro škuală šî ka tulmaśu în însitucijurlji lu Italijanj: în opšînă, sud šî dî azilanturj prînga institucijurlji întralumnjaskă dî đirjeptaća lumnjilor. Je šî în kultura în orašu unđe trajašće šî în regionu Veneto. Am întrabato kum ja vijađe kređarja în pravoslavja la Vlahi.

“Dî minje pravoslavja sî kađe la krijeđijarje. Tuot natu krijađe în śuava. Numis marje krijeđaljnjik, numa prîntu aja nu mi sa premežît sî ma duk în besăriś”,  decidnjikă ji ja.

 

Rada Rajić-Ristić

Dila injima ji ku grižă prîntu împarcaturja lumnjilor la Vlahi šî Rumunj karje ji frikuasă šî înginđijašće kî ku aja trîabuje  mîjîndată sî să  šćja. Trîabuje sî să apuśe dîla kapu lu besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc, kî jej puot mîjbinje sî aflje kum sî nu fije aăstă pruoblem.

“Jo mis Vlajnă šî astă întabarje ma îngljimpă. Dîpa  traju în politika rîa , šî în rat în anostră teritorijă în anji nuavadzăšiljor, mis satulă dî svadurj. Nuoj vrijam sî fim aja śe am fuost  šî pînă akuma – Vlahi, šî nu vrjem sî fakă dîn noj Rumunj. Asta nuje răvă înginđală la lumnja Rumunjaskă. Anuastră ljimba samînă šî avjem o krijeđarje alu pravoslavîc. Rumunji îs anuaštrje komšîj bunje, numa noj nu vrjem vrunji sî nji đija altă nacijă šî kređijarje. Puaće fi kî jej aša îngiđesk prîntu ljimbă. Śje atunś sî spună năcijurlji karje sî služăsk ku ljimba lu Englež. Tuoc îs Englež?  Trabuje ku marje grižă sî să fije prîntu aja śe dîn Vlahi fak Rumunj. Jo mis ku grižă marje. Aśija ji vrun marje jinteres karje puaće sî fakă marje pruoblem” spunje ja.

Sî vorbijašće kî Vlahi au vuoje liturgija sî fije pră ljimba lor. Ja spunje kî alor vuoje ji prîntu vuorba a dînainće. Lumnja sî ćijamje.

“Nu kućedzăm sî dăm sî fije împarcatura întră Vlahi”,  vorbijašće Rada Rajić Ristić.

 

FRUMOŠACA ŹOKULUJ

Ja spunje kî nu šćije karje ji lukru lu NSV pra  întrabarja sî fije liturgija pră ljimba vlahilor. Sî bukură prîntu śje jiastă aša inicijativă, šî sî nađašće kî aja o sî aźungă îndată în mînjilji lu aăja karje dî aja au kompentencijurj šî karje dî aja odlućesk.

Rada Rajić Ristić skrije dî mulće novinurj ka kum je  “ Cittadini dappertutto” dîn Padova, Vjasturlji dîn Vrankfurt, “ Voce di pace” în San Marino, dar a skris šî dî  “ Ekspres politika”. A dobînđit mulće premijurj ka kum ji dî solidarija întralumnjaskă, dată ažutarja lu dîržao, dî datu lu književnostu întralumnjesk în Temišvar. Ajej lirikă jî objavită šî în Rumunjije. În 2017. an dîspra Sîrbija ka skrijatorju a fuost la manifestacîja “Emigrăntkinjurlji: jerj, astîdz, mînje” prîntu Dzîăva mujerîljilor.

Rada sa svojim đacima

Asta skripsuarjeje  fakută în kuprinsu lu projektu „ Întrabarja dî kređerje je măj ku bună sama  fajdă dî Vlahi în Sîrbije“prîstă  întînpinjala „KORENI“

Asta projekt je  sufinansirit dîn Budžetu lu Ministarstva dă  kultură šî informisît. Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

   

To Top