Nacrt Odluke o boravišnoj taksi na javnoj raspravi

Požarevac

Društvo

Nacrt Odluke o boravišnoj taksi na javnoj raspravi

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o boravišnoj taksi i da daju predloge, sugestije i komentare.

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne takse koju plaća korisnik usluga smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu na teritoriji grada Požarevca, kao i način plaćanja.

Boravišnu taksu plaća korisnik usluga za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 80 dinara. Lica od sedam do petnaest godina starosti plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50 odsto.

Deca do sedam godina ne plaćaju boravišnu taksu kao i lica upućena na specijalizovanu rehabilitaciju
od strane nadležne lekarske komisije, učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama.

Od plaćanja boravišne takse oslobođene su osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70 odsto, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba, strani državljan koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni obaveze plaćanja takse i lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Javna rasprava o nacrtu ove odluke održaće se u periodu od 26. februara do 3. marta, a otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa grada, obrađivača, sa zainteresovanim stranama održaće se 4. marta u 11 časova, u sali 11 Gradske uprave Požarevca.

Nacrt Odluke o boravišnoj taksi možete pogledati OVDE.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj i poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, ulica Drinska broj 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti ga na internet stranici grada Požarevca.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top