Osmomartovska ulična prodaja od 5. do 9.marta

Požarevac

Info

Osmomartovska ulična prodaja od 5. do 9.marta

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Doneta odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi  za prodaju  cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih  za  8. mart,počev od 5. marta zaključno sa 9. martom. Grad Požarevac obezbeđuje tipske  montažne  tezge, površine 1 metra kvadratnog sa manipulativnim prostorom od 2 metra kvadratna. Obezbeđenje priključka na električnu energiju nije neophodno, jer se vrši dnevna prodaja na navedenoj lokaciji u Požarevcu.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana. Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene  vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati takse od strane korisnika  površine javne namene,  a po podnošenju zahteva.

Naknada za zakup privremenog objekta  od  1 m2 sa 2m2 manipulativnog prostora iznosi 1.500,00 dinara. Korisnik objekta naknadu uplaćuje na račun javnih prihoda Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj:PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica. Podnosilac zahteva dužan je da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od  1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Korisnik površine javne namene dužan je da istu koristi u okviru utvrđenog prostora uz obezbeđenje posude za odpatke i da površinu javne namene koristi u urednom stanju. Po isteku roka korišćenja, korisnik je dužan da tipsku montažnu tezgu vrati u prvobitno stanje.

Turistička organizacija Grada Požarevca  je u obavezi da tipske montažne  tezge postavina lokaciji iz ove odluke, a po završetku perioda na koji je dodeljena lokacija, montažne objekte ukloni sa ove lokacije.

To Top