Poziv za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja

Braničevo

Društvo

Poziv za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja

Foto: NSZ

How Good Of A Friend Are You Really?

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije poziva organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini.

U skladu sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinansiranju sledećih mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom:

- stručna praksa,

- pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem,

- pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem,

- sticanje praktičnih znanja,

- obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene,

- subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih,

- subvencija za samozapošljavanje

- javni radovi.

Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom, odnosno sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

Autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju te mere.

Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odobriti učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava.

Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine, a sve informacije o učešću u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, kao i obrazac zahteva za učešće, mogu se naći na veb stranici: www.nsz.gov.rs.

To Top