I u Žabarima tender za prevoz đaka bio sporan

Žabari

Društvo

I u Žabarima tender za prevoz đaka bio sporan

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Žabari je 13. maja raspisala javnu nabavku za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije ove opštine. Celokupan postupak javne nabavke je trajao do 27. oktobra, jer su međuvremenu podnošeni zahtevi za zaštitu prava ponuđača i jedna žalba.

Autobuski prevoz je za oko 100 učenika osnovnih škola na tertoriji ove opštine i 130 učenika srednjih škola, koje su u drugim gradovima i opštinama.

Na osnovu uvida u raspoloživa dokumenta Ugovor je prvo dodeljen 25.juna preduzeću „Integral Travel BG“ iz Novog Sada sa podizvođačima „Omnibus Travel“ iz Beograda i „Daly America“ iz Novog Sada. Ponuđena je cena od 10.518.500 dinara bez PDV-a, odnosno 11.570.350 dinara sa porezom.

Pored ove ponude pristigle su još tri, od kojih je jedna bila jeftinija za oko million dinara. Reč je o ponudi firme „Moto Boem Trans“ Negotin  u iznosu od 9.498.874,70 dinara bez PDV-a, odnosno 10.448.762,17 dinara sa PDV-om. Ali, uprkos tome što je kriterijum za dodeljivanje ugovora bila najniža ponuđena cena, ona nije prihvaćena,  a kao razlog navodi se da ponuđač nije dostavio  fotokopiju obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje, što se smatra bitnim nedostatkom.

Među ponuđačima, sa neznatno skupljom cenom, našla se i beogradska „Lasta“ i „Arriva Litas“ iz Požarevca, koja je prva podnela zahtev za zaštitu prava ,“ 3.jula, zbog, kako se navodi, povreda propisa kojima se uređuje postupak javna nabavke. Odmah potom isto je učinio i „Moto Boem Trans“, čiji je zahtev odbačen zbog, kako se navodi, nepostojanja aktivne legitimacije i neblagovremenosti.

Opština Žabari

Mesec i po dana kasnije, 28.avgusta, Opštinska uprava Žabari donosi odluku o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava za javnu nabavku uz ocenu da „ukoliko se ugovor o javnoj nabaci ne bi zaključio i obezbedio nesmetan i stalan prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, posledice bi bile nesrazmerne, jer teritorija opštine Žabari je razuđena i na njoj ne postoji nijedna redovna linija prevoza kojom bi učenici nesmetano mogli da od svog mesta stanovanja dođu do škola“. 

Istog datuma zaključen je ugovor sa „Integral Travel BG“  zajedno sa podizvođačima „Omnibus Travel“ i „Daly America“.

Na to se onda žalio  „Moto Boem Trans“. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, 15.septembra poništava zaključak opštine Žabari o odbacivanju zahteva za zaštitu prava i nalaže im da ponove stručnu ocenu ponuda i otklone sve propuste koje je komisija konstatovala.

I Arriva je poslala zahtev za zastitu prava, ali je na kraju ostala bez posla zbog veće ponuđene cene

To je i učinjeno. Naknadno je utvrđeno da ponuđaču „Integral Travel BG“ od navedenih 13 pripada samo šest autobusa, što je manje od zahtevanog minimuma (sedam vozila u svom vlasništvu), pa je njihova ponuda, koja je najpre prihvaćena, ovoga puta odbačena.  

Na osnovu kriterijuma najniže ponuđene cene na prvom mestu sada se našao  „Moto Boem Trans“  sa cenom od 9.498.874,70 dinara.

Jedno od vozila firme Moto Boem Trans

Na kraju višemesečne sage oko prevoza učenika na teritoriji opštine Žabari, 27.oktobra ugovor je ipak dodeljen negotinskoj  firmi.

Tehnički i kadrovski kapaciteti

Pored opštih uslova koje je ovom javnom nabavkom ponuđač morao da ispunjava na osnovu Zakona o javnim nabavkama, u pogledu tehničkih kapaciteta predviđeno je da na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu ili lizingu raspolaže sa najmanje sedam autobusa koje može istovremeno da angažuje, i to minimum dva sa kapacitetom 45 i više putnika po autobusu, minimum četiri minibusa sa kapacitetom 30 i više putnika i minimum jedan minibus sa kapacitetom 16 i više putnika. Ispunjenost kadrovskih kapaciteta podrazumeva da u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme, ili po drugom osnovu, preduzeće ima najmanje sedam vozača sa vozačkom dozvolom D kategorije.

To Top