Zaštita reke Mlave

Kostolac

Privreda

Zaštita reke Mlave

Foto: “Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Kompletno decentralizovano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“ trebalo bi da bude u funkciji do maja 2021. Godine.

Završava se značajan ekološki projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na TE Kostolac “ finansiran sredstvima EU i kofinansiran sredstvima JP EPS kojim će se omogućiti prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u procesu proizvodnje električne energije iz uglja i procesa odsumporavanja dimnih gasova, sadašnja dva bloka TE „Kostolac B“ i budućeg bloka B3. Time će se onemogućiti dalji uticaj na reku Mlave.

Ovo je drugi projekat ove vrste koji se završava u okviru JP EPS, a bavi se prečišćavanjem otpadnih voda nastalih tokom proizvodnje električne energije.

Kompletno decentralizovano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“ trebalo bi da bude u funkciji do maja 2021. godine, posle perioda probnog rada i garancijskih ispitivanja. Ovo je veoma značajan ekološki projekat koji će omogućiti da  ne dolazi do daljeg zagađivanja rečnog toka reke Mlave i podzemnih voda i koji će omogućiti boljitak u zaštiti životnog okruženja TE „Kostolac B“.

Decentralizovani sistem za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se od tri veća postrojenja i četiri lokalna separatora ulja ugrađena na atmosferskoj kanalizaciji. Izgradnja je počela u maju 2019. godine, nakon dobijanja građevinske dozvole od Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, i biće završena do kraja ove godine, nakon čega će uslediti probni rad i ispitivanja.

Prvo postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda izgrađeno je, optimizovano i pušteno u tromesečni probni rad.  Ovim postrojenjem upravljaju operateri zaposleni u TE „Kostolac B“, koji su prošli detaljnu obuku“,  rekla je Ljiljana Velimirović, glavni rukovodilac projekta.

Drugo postrojenje za prečišćavanje zamazućenih i zuljenih otpadnih voda čiji će kapacitet biti dva puta po 30 kubika na sat, spremno je za tehničke provere. Slede formalnosti oko priključenja na napajanje, nakon čega sledi obuka operativnog osoblja TE „Kostolac B“, testiranja opreme, funkcinalne probe i provera rada  postrojenja u svim režimima rada sa optimizacijom rada. Potom sledi probni rad sa prljavom zamazućenom i zauljenom vodom.

Postrojenje za prečišćavanje zamazućenih i zuljenih otpadnih voda

„Radovi na trećem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda nakon odsumporavanja i hemijske pripreme vode, kapaciteta dva puta po 45 kubika na sat, su takođe u završnoj fazi. Puštanje prljave vode kroz postrojenje planira se u januaru 2021. godine. U toku je i montaža lokalnih separatora ulja, koji se postavljaju na atmosferskoj kanalizaciji – navela je Velimirović.

 

Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda nakon odsumporavanja i hemijske pripreme vode

Voda se u termoelektrani koristi kao radni i tehnološki fluid u različitim vidovima i za različite potrebe. Kao radni fluid voda se koristi u procesu proizvodnje električne energije, kao transportni fluid, za zagrevanje i hlađenje, za protivpožarne svrhe, za razna pranja u okviru termoelektrane, kao i za sanitarne potrebe zaposlenih. Tokom procesa odsumporavanje dimnih gasova (ODG), nastaju otpadne vode opterećene sulfatima, hloridima, nitratima, suspendovanim česticama gipsa i drugim zagađujućim materijama.

„Izgradnjom ovog decentralizovanog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz TE „Kostolac B“, omogućiće se da se otpadne vode iz termoenergetskih blokova B1, B2 i budućeg B3 prečiste na nivo usaglašen sa odredbama nacionalnog zakonodavstva iz oblasti životne sredine i Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC WFD. Time se omogućava smanjenje zagađenja reke Mlave i podzemnih voda, a samim tim se utiče na poboljšanje ukupne situacije vezane za životnu sredinu -  istakla je Velimirović.

Ukupna vrednost ovog projekta je 5,5 miliona evra, od čega Evropska unija finansira iznos od 4,6 miliona evra, a JP EPS kofinansira oko 0,9 miliona evra.

Izvođači

Lider konzorcijuma koji izvodi radove na realizaciji ovog složenog projekta je SADE CGTH, iz Francuske. Članovi su Veolia Water Solutions&technologies iz  Beograda, Veolia Water S.T.I. iz Francuske, Veolia Water Solutions&technologis iz Rumunije, SRL i „Energotehnika-Južna Bačka“ iz Novog Sada. Pored ovih firmi izvođenje građevinskih i mašinskih radova izvodi konzorcijum firmi „Delta inženjering“ sa beogradskom firmom „Hidro Tan“.

To Top