Doneta odluka o privremenom finansiranju budžeta opštine Kučevo

Kučevo

Ekonomija

Doneta odluka o privremenom finansiranju budžeta opštine Kučevo

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Privremeni organ opštine Kučevo je na sednici raspravljao o 14 tačaka dnevnog reda, a najznačajnija je bila prva tačka - odluka o privremenom finansiranju budžeta opštine za period januar - mart 2024. godine.

U obrazloženju stoji da je pravni osnov za donošenje  odluke o privremenom finansiranju opštine Kučevo za period januar – mart  2024. godine sadržan  u  članu 46. Zakona o budžetskom sistemu i članu 36. Poslovnika Privremenog organa opštine Kučevo.

Privremeno finansiranje vrši se najviše do jedne četvrtine planiranih rashoda i izdataka iz poslednjeg rebalansa za 2023. godinu, što iznosi 168.500.000 dinara. Projekcija prihoda zasniva se  na ostvarenim prihodima za period januar-novembar  2023. godine i proceni ostvarenja prihoda do kraja 2023. godine.

Porez na zarade planira se u većem iznosu zbog rasta plata i minimalne cene rada u 2024. godini. Nenamenski transferi od republike su ostali na nivou 2023. godine, a drugi poreski prihodi planirani su prema ostvarenju i proceni ostvarenja za 2023. godinu.

Porez na imovinu se planira na nivou 2023. godine, uz promene prosečnih cena nepokretnosti na teritoriji opštine Kučevo, a na osnovu prometa nekretnina i projektovanog realnog rasta. Naknada za zaštitu životne sredine se planira prema zaostalim dugovanjima i proceni  ostvarenja za 2023. godinu. Ostali lokalni prihodi određuju se su u skladu sa opštinskim odlukama. Ukupni prihodi i primanja sa prenetim sredstvima iznose 168.500.000 dinara.

Izdaci budžeta planiraju se u skladu sa ekonomskim parametrima za 2023. godinu, a na osnovu  predloga finansijskih planova budžetskih korisnika za period januar –mart 2024. godine i realnih potreba budžetskih korisnika. Tekuća rezerva predviđena je u iznosu od 1.000.000 dinara, a stalna budžetska rezerva u iznosu od 100.000 dinara.

Plate se planiraju u skladu sa parametrima Ministarstva finansija uz povećanja osnovice za obračun plata u skladu sa poslednjom izmenom Zakona o budžetskom sistemu. Sve korisnike budžeta opštine očekuje povećanje plate za 10 odsto od januara 2024. godine. Ostali rashodi za zaposlene planirani su krajnje restriktivno, predviđene su samo jubilarne nagrade za zaposlene koji to pravo stiču u 2024. godini.

 

To Top