Kličevački idol -  primedbe na izveštaj grada o lokaciji za deponiju

Požarevac

Društvo

Kličevački idol - primedbe na izveštaj grada o lokaciji za deponiju

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Nakon sastanka predstavnika Udruženja Kličevački idol i predsednika MZ Kličevac sa načelnikom Gradske uprave Požarevac, članovima Gradskog veća zaduženim za mesne zajednice i zaštitu životne sredine, kome se pridružio i gradonačelnik Požarevca, udruženje koje se bori protiv izgradnje regionalne deponije u tom selu izdalo je saopštenje sa primedbama na Izveštaj o odabiru lokacije za deponiju koji im je dostavljen na tom sastanku.

Oni navode da su im predstavnici grada predali  kopiju Izveštaja o odabiru lokacije regionalne deponije, obrađivača VERDINVEST d.o.o. iz Sremskih Karlovaca, te da su nakon njihovih primedbi na izbor lokacije čelnici lokane samouprave izjavili da “ukoliko se u daljem postupku utvrdi da to nije pogodna lokacija za regionalnu deponiju, grad će odustati od gradnje u ataru sela Kličevac”.

U saopštenju su detaljno analizirali izveštaj i izneli primedbe. Navode da taj dokument nije potpisan te da na njemu nema delovodnog pečata da ga je Gradska uprava primila, a na osnovu njega je donela odgovarajuće odluke. Ocenjuju da je  VERDINVEST d.o.o. Sremski Karlovci, osnovano je 2019. godine, ima manje od pet zaposlenih prema podacima iz APR-a,  i ne bavi se izborom lokacija za deponije, već samo  vođenjem projekata u građevinarstvu, tehničkom dokumentacijom postrojenja za tretman otpadnih i pitkih voda, objektima i cevovodima vodovoda i kanalizacije.

 “Na drugoj strani stoji da se ri izboru lokacije za deponiju uzimaju u obzir opšti uslovi i kriterijumi koji se odnose na: hidrogeološke i seizmičke uslove, klimatske hidrološke i hidrogeografske karakteristike, zone i uslovi zaštite. U daljem tekstu Izveštaja vidi se da ovi uslovi i kriterijumi niti su ispitivani, niti su uzeti u obzir. Stoji  i da je razmatran i uvažen Prostorni plan grada Požarevca, opština Veliko Gradište,Golubac i Žabari, ali ne i Petrovca, Kučeva, Žagubice i Malog Crnića, iako se traži lokacija regionalne deponije za ceo Braničevski okrug. U Prostornom planu grada Požarevca, parcele koje se predlažu za regionalnu deponiju predviđene su za poljoprivrednu proizvodnju” , navode iz Kličevačkog idola.

Dalje tvrde da u uslovima za izbor lokacije prema topografiji terena stoji da se deponija locira, po pravilu, u uvalama zaklonjenim bočnim reljefom, bivšim pozajmištima zemlje i ravnim terenima koji su bez tekućih i stagnirajućih voda, a da se predlaže lokacija na padini, na kosini gde bujice posle kiša odnose i nabijene njivske puteve.

Navedeno je i da deponije ne treba locirati na prostorima postojećih vodozahvata,  zone prihranjivanja vodonosnog sloja prve ili subarterske izdani. Postojanje vodoizvorišta "Kličevac" sa koga Kličevčani piju vodu, koje je u neposrednoj blizini, na ravnici ispod kosine udaljeno samo 2300 metara od predložene lokacije, uopšte nije razmatrano u Izveštaju”, piše u saopštenju.

Udruženje tvrdi da u istom izveštaju piše da se pri izboru lokacije za deponiju sagledavaju sledeće meteorološke, hidrološke i hidrografske karakteristike: ruža vetrova, učestalost i brzina vetra sa maksimalnom, minimalnom i aritmetičkom sredinom i tišinom, te da ove karakteristike  uopšte nisu razmatrane iako je opšte poznato da je Kličevac košavsko područje sa čestim i jakim vetrovima. Takođe tvrde da nisu razmatrane ni zone sanitarne zaštite vodoizvorišta "Kličevac", koje je u neposrednoj blizini na terenu nižem od predložene lokacije za deponiju, iako u izveštaju stoji da se deponija ne može locirati u zoni sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće

Na osamnaestoj strani stoji da litološki sastav zemljišta delimično ne odgovara zahtevima Uredbe o odlaganju otpada na deponiju  prema kojoj prirodna geološka barijera za deponije za neopasan otpad mora da ima maksimalnu vodopropusnost K≤1,0h10-9 m/s; debljina sloja ≥1m." Što nas dovodi do pitanja vodoizvorišta "Kličevac", gde će otići vode koje se budu cedile iz regionalne deponije u zemljište,” pita Saša Selić, predsednik Udruženja Kličevački idol u saopštenju.

Dalje navode da je za lokaciju Priod,  u selu Rašanac,  urađena Studija za izbor lokacije, prema kojoj je ona veoma povoljna sa stanovišta svih kriterijuma prema kojima se vrši izbor lokacije za izgradnju deponije ali da se odustalo od gradnje regionalne deponije nakon brojnih primedbi meštana Rašanca.

 “Da li ovo znači da će se zbog brojnih primedbi građana Kličevca odustati od izgradnje regionalne deponije i na ovoj lokaciji, koja je plodno obradivo zemljište, za razliku od onog u Rašancu koje se "godinama ne obrađuje" , kako stoji u izveštaju”, pitaju se  iz ovog udruženja.

Takođe navode da su u izveštaju tri predložene lokacije i da nije navedeno zašto samo tri kada je poznato da na području Braničevskog okruga ima još povoljnih lokacija za regionalnu deponiju.

U tabeli 1, na trinaestoj strani, lokacija Kličevac ima dva minusa, a ostale lokacije po jedan, što znači da ne ispunjava dva uslova definisana Uredbom o odlaganju otpada na deponije, a ipak je predložena kao najpovoljnija lokacija. Na kraju te strane stoji  da je lokacija 1  najpovoljnija sa aspekta rešavanja imovinsko pravnih odnosa s obzirom na to da su dve najveće parcele u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede,a  uvidom u Katastar nepokretnosti utvrdili smo da je 11 hektara jedne parcele vraćeno u postupku restitucije, što znači da je Izveštaj sastavljen na osnovu netačnih podataka,” kaže se u saopštenju koje potpisuje Saša Selić.

To Top