Ljimba vlahilor înkă ašćată standardizacîja (FOTO)

Braničevo

Društvo

Ljimba vlahilor înkă ašćată standardizacîja (FOTO)

Foto: Ivan Jovanović

How Good Of A Friend Are You Really?

Kunoskutu lu ljimbă alu anuoštri aj batrînj are marje fajde dî pazît identitjetu lu etnicitjet.

Ljimba vlahilor înkă nuje standardizujită šî prîntu aja în skripsuarij dîn službă să vođiašće ka vuorba. Vuorba ji întuotdîuna koristujitu lu ljimbă în komunikacîje. Aša ji în terminu vorba vlahilor integrisîtă šî ljimba vlahilor, numa sî fije predmjetu ljimba vlahilor , a nu vuorba vlahilor, trîabje fakută standardizacîja šî gramatika. Aăsta lukru ji în nadležnost lu Savjetu Vlahilor  karje spun kă  nus banj kît trîabje dî angažujit stručnjaś, filoloź, karje nus prîntră jej.

În Sîrbije la răsarit în škualje învacamîntu pră ljimba vlahilor să lukră prîn predmjet dî aljes karje îl kjamă „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“. Prîstă Institutu dî înojit învacamîntu šî vaspitanja akreditujit ji seminarj „Trjeś prîstă... kunoašće vuorba šî kultura vlahilor“, dî întuotdîuna învacat lu nastavnjiś karje învace aăsta predmijet.

În okuolu lu Branićeva învacamîntu pră ljimba mumi sî lukră în škuala mikă în Žîgubica, Kućiva, šî în Grăđešće. Škuala în Petrouc la Mlaua šî Crnića Mikă dă 2020/2021. anu škuolji nu avut kît trîabje školarj sî învijacă predmjetu dî aljes „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“, makîră dîkă dîn 2014. an avut aăsta învacamînt.

Nastavnjica Dara Đorić ku ajej školarj

„În anuastră škuală învacamîntu pră ljimba mumi sî lukră dîn 2014.an. Školarji kîta vorbăsk ljimba vlahilor, a skripsuarja învacă la škuală. Dî la nuoj un număr dî školarj ku parincî sa dus în alće dîrževj šî sa aratăt kă aja śe a šćut ljimba vlahilor baš lji aźutat , măj ku sama lu aăja kare sa dus în Italija šî Francuzîje. Šîmăj odată sa aratat kă măj mult vrijaduj kînd šćij măj mulće ljimbj, a ljimba vlahilor samînă ku ljimba a lu latînj šî sigurat kî are pjerspektivă“, spunje Dara Đorić, nastavnjica în škuala mikă „Jovan Šerbanović“ în Laznjica. Învacamuntu pră ljimba vlahilor lukră în odeljenja lu asta škuală în Saljišće.

 

Školarji fak plaśinc, un specîjalitet vlahilor

„Parincî au marje interjes dî aăsta predmjet dî aljes kă vro 80% dî školarj sî ivăsk în tuot anu. Aja śe šćiu ljiba vlahilor jej văd ka un plus, dar šîmăj motivacîje lji kreativa lu nastavnjiś. Învacamîntu đias trijaśe în trun lukru dîn praksă, šî faśem mînkare vlahilor dî batrînjacă , źukăm źuokurj vlahilor šî aratăm mulće ađeturj vlahilor. Aja ji lu kopij mult  drag šî prîn źuakă învacă dî kultura vlahilor karje ji pazîtă prîn vakurj dî vrijamje“, spunje Dara.

 

Învacatu lu ljimba vlahilor dîn karće

„Ginđesk kă învacatu pră ljimba mumi ji o trjeabă lu Vlahi sî pazaskă aluor kultură šî identitjetu lu etnicitjet. Akuma avijem planurj dî lukru pînă la auoptlja raz šî ašćeptăm măj mare număr dî kărc, kă aja nje trîabje măjmult“, spunje Dara.

 

Oćituluajka Mirela Savić – învacamîntu în okoljiš

În škuala „Jovan Serbanović“ în Krepoljin învacamîntu pră ljimba mumi sa apukat dîn 2017/2018. an.

„Vrunji školarj vorbăsk ljimba vlahilor dî aja kă aluor parinc o vorbăsk. Kînd vorbim dî skripsuarja vlahilor, školarji o koristuje dî kînd sa apukat ku învacatu lu vuorba vlahilor, a lumnja dîn satu Milanovac nu baš încăljeg skripsuarja vlahilor“, spunje oćituluajka Mirela Savić karje învacă kopiji „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“ în škuala mikă în Krepoljin šî în odeljnja lu asta škuală în Milanovac.

 

Ađetu la praznjik

Ja spunje kă ji pus un cilj karje kuprinđe trekutu lu ađeturilji vlahilor dî la brînje la brînje šî ku aja trjabă sî oprijašće aluor perdut šî pazîašće identitjetu lu etnicitjet. Ginđiašće kă akuma măj ljesnji sî aźunźe la aăla cilj kă avijem skripsuarja vlahilor ku karje pućem tuot sî skrijem šî sî pazîm dî generacîj karje o sî vine. Să miră ku drag dî anuoštri aj batrînj karje fîrdă skris a pazît marje bogacîje lu tradicîja vlahilor.

 Mirela spunje kî je măj mare interesujală dî ljimba vlahilor în saće unđe să vorbijašće, dar în alalće luokurj măj kîca kopij să deklarisît dî învacat. Ja dzîśe kî trîabuje sî să štîampuje kărc nuoj šî sî să aflje šîmej instrumjenturj dî învacat kum sar realizuji programu dî îvacamînt.

Lukrarja ku tijemă “Puodurlji întră gjeneracîj”

“Kopiji îs motivisîc să învjacă pră ljimba mumi, kă sî źuokă kind învacă šî învacă lukrînd ku kreativă. Măjbun nja fuost śasurlji ku tijemă “Škuala vro dată šî astîdz” ši “Puodurlji întră generăcijurj”.  Kînd a fuost Stamîna lu kopij, în Milanovăc kopiji dîla 1. pînla 4. raz a avut dîn tuoće predmjeturlji vro lukrarje, a šî dîn  Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură. În program a fuost šî parincî lu škuolarj. În lukrarje sa lukrat în mînj. Sa fakut papuš înbrakaće în cualje dî batrînjacă, šî mumulji šî babilji a aźutat lu škuolarj . Atunśa sa putut învaca kum sî caăsă, înplećijašće, štrikuje, tuarśe ku furka”, spunje Mirela šî do spunje:

„Škuola vrodată šî astîdz”

“Škuolarji a venjit la škuolă înbrakac ka kum sa venjit vro dată la škuolă- în cuolje dî batrînjacă,  în kijesurj casuće a dus mînkarje šî kărc. Mimulji šî babilji aluor sa înbrakat ka kum sa înbrakat mujerîlji vro data. A adus la škuolă mînkarje, ka šî škuolarji šî sa mînkat dîn vasă dî pomînt. Atunśa  lu parinc lja dat în gînd kum lja fuost kind jijej afuost miś, lu kopij aša am aratat kum sa trajit vro dată”

Învacamîntu pră ljimba mumi înainće a fuost în škuolă în Osanjica.  Kînd sa dus oćitîlu sa  dus šî  întreresujala dî învacat, śe arată kî motivacîja lu kopij šî lu parinc dî învacatu lu predmjet “Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură” ji marej faktuor.  Lumnja în kîpatînju lu opšînă în Žăgubica mult lukră kum sar pazî prauă lu lumnje în pucîn număr.

“Vlahi îs etnicitjet în mîjmare număr în Omolje, în opšîna Žăgubica. Asta lumnje ji daškisă, trajašće bun  ku Sîrbi , trguje, să vojesk , kîntă, mulće karje śija sa mistakat mulc îs kununac unji ku alcî, lukră tuoc la un luok, au manifestăcijurj, praznjikurj šî ađeturj tuot una, numa Vlahi ku aluor ljimbă, kînćek, źuok šî ađeturj înkă nu sa perdut, niś nu osă pijardă”, spunje Safet Pavlović, predsednjiku lu opšîna Žăgubica.

 

Safet Pavlović

În opšîna Žăgubica praua lu lumnje în mîjpucîn număr ji tuot una ka šî praua lu ejlalc. Tuoc au tuotună prauă.

 “Dîn  2014. an în škuolje în  Laznjica, Saljišće, Krepoljin i Milanovac  jeastă predmjetu dî aljes “Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură”. Aša Vlahi puot să pazaskă aluor ljimbă, tradicîje karje ji o parće dî bogacîje  lu kultură lu Sîrbije”, razloźijašće Pavlović.

  Să faśe koljijaša – kum sa fakut vrodată

Jeal do spunje kî  înformisîtu pră tuotă lumnja, prăstă RTV”Homolje” Žăgubica šî sadržajurj ku tjemurj dîn traju în Omolje, aduk la dijalog.

“Aša jiastă dijalog întră institucîj šî lumnje, ustanovurj, organizasîj, înprionărurj, ka šî întră lumnje, ku cilju sî să aflje pruoblemu, šî sî să rešaskă, a šî sî să întarjaskă aja śe je bun, ku akcijentu la deklarisîtu la tradicije, promocîje lu kultură  šî istuorîje” spunje Pavlović.

În opšîna Žăgubica îs mulće împrionăarurj karje pazăsk tradicija vlahilor

Asta skripsuarje dî medije je fakut în kuprinsu lu projektu „Învacamîntu Vlahi pră ljimba mumi – un procjes karje „baće“ în luok“, prǎ karje sufinansirjeašće, prîstă  întînpinjala „Koreni“, Ministarstva dă  kultură šî informacij  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2020.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.  

To Top