Nakon rebalansa u gradskoj kasi više od pet milijardi dinara

Požarevac

Ekonomija

Nakon rebalansa u gradskoj kasi više od pet milijardi dinara

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Požarevca usvojen je prvi rebalans gradskog budžeta koji je sada „težak“ više od pet milijardi dinara.

Potreba za izradom rebalansa budžeta grada Požarevca za tekuću godinu javila se zbog usaglašavanja prihoda i primanja po osnovu uključivanja preostalog iznosa neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina i neutrošenih sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina koji nije predviđen Odlukom o budžetu za 2022. godinu. Nakon izvršenog usaglašavanja, utvrđeno je da ukupna sredstva na dan 31.12.2021. godine koja čine neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina i preneta neutrošena sredstva za posebne namene iznose 271.532.764 dinara i predstavljala su raspoloživa sredstva prilikom izrade prvog rebalansa za 2022. godinu.

Iznos od 49.581.591 dinar iskorišćen je za dopunu programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu, dok su sredstva u iznosu 221.951.173 dinara raspoređena po prioritetima u skladu sa dostavljenim zahtevima budžetskih korisnika.

Što se tiče izvršenja prihoda i primanja planiranih ovogodišnjim budžetom, nakon izvršenih korekcija i usaglašavanja ovim rebalansom budžeta povećavaju se za 64.681.795 dinara.

Prihodi kojima se finansira javna potrošnja i koji nemaju prethodno utvrđenu namenu u iznosu od 59.424.190 dinara, raspoređeni su po prioritetima u skladu sa dostavljenim zahtevima budžetskih korisnika.

Prihodi koji se koriste za izradu određenih programa korišćenja namenskih sredstava ovim rebalansom povećavaju se za 5.257.605 dinara. Iznos od 1.312.605 dinara iskorišćen je za dopunu programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, dok je dodatni očekivani prihod u tekućoj godini od novčanih kazni za prekršaje, predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, u iznosu od 3.945.000 dinara, preusmeren za dopunu programa za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Požarevca.

Nakon usaglašavanja prihoda i primanja, ukupna sredstva koja su raspoređena ovim rebalansom budžeta na rashode i izdatke uključujući i sredstva od prenamene, iznose 402.264.919 dinara.

Rebalans budžeta predviđa uvećanje prihoda za 92.744.315 dinara, odnosno posle rebalansa iznosiće 3.552.889.462 dinara, a  rashodi će biti veći za 69.782.246 i iznosiće 4.779.185.199 dinara.

Predviđen je i deficit od 1.246.295.737 dinara, koji će biti pokriven od neutrošenih sredstava prethodnih godina u iznosu od 1.705.001.894 dinara.

Nakon usvajanja rebalansa većinom glasova odbornika budžet grada Požarevac iznosi 5.257.691.356 dinara.

To Top