Saopštenje predsednika UO Centra za kulturu Malo Crniće povodom imenovanja v.d. direktora te ustanove

Malo Crniće

Kultura

Saopštenje predsednika UO Centra za kulturu Malo Crniće povodom imenovanja v.d. direktora te ustanove

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Povodom teksta pod naslovom “Posle šest meseci “borbe sa vetrenjačama” na čelu Centra za kulturu u Malom Crniću” u našu redakciju stigao je odgovor na objavljenu informaciju koju potpisuje Ivan Ignjatović, predsednik Upravnog odbora Centra za kulturu u Malom Crniću, koji po Zakonu o javnom informisanju prenosimo u celosti.

Ovlašćeni predlagač, Opštinsko veće opštine Malo Crniće zaključkom BR:06-15/2020-21 od 13.03.2020. predlaže  Skupštini optine Malo Crniće da donese Rešenje o imenovanju Nikole Tomića, diplomiranog ekonomiste iz Batuše za v.d. direktora na period od šest meseci. Skupština opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 11.05.2020.godine donosi Rešenje o imenovanju Nikole Tomića za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Malo Crniće, na period od  šest meseci.

Sve navedeno ne bi bilo sporno da je u skladu sa Zakonom o kulturi. S obzirom na to da napred navedna odluka i Rešenje nisu  u skladu sa Zakonom i da je došlo do grube povrede Zakona o kulturi posebno člana 36. Zakona, u obavezi sam da vam se obratim, a povodom teksta koji ste objavili.  

Da bi sagledali celokupnu situaciju potrebno je da se vratimo sedam meseci unazad, odnosno na prvi konkurs u 2019. godini za direktora Centra za kulturu Malo Crniće.

Centar za kulturu opštine Malo Crniće raspisao je konkurs za direktora u septembru 2019. godine na koji se kao jedini kandidat javio Nikola Tomić.

Podsećam  da je javni konkurs od 19.08.2019. godine za direktora poništen, gde se u obrazloženju  zaključka rešenja  donetog od strane osnivača, odnosno opštine Malo Crniće, navodi da konkurs za direktora nije  uspeo  jer jedini kandidat Nikola Tomić iz Batuše, nije dostavio potpunu dokumentaciju, odnosno dostavio je potvrdu poslodavca iz koje se ne vidi da on kao kandidat za direktora  Centra za kulturu  poseduje radno iskustvo od  najmanje pet godina na poslovima u struci sa visokom  stručnom spremom, po tada važećem zakonu o kulturi.

To je i zaključak Upravnog odbora Centra za kulturu. Iz tih razloga na sednici  Skupštine opštine Malo Crniće održanoj  dana 04.10.2019. godine izabran je drugi kandidat iz Požarevca na period od šest meseci,  koji je isunjavao zakonske uslove za v.d. direktora, a kome je u međuvremenu prestao mandat.

Napominjem da su u međuvremenu stupile na snagu izmene i dopune Zakona o kulturi gde se u članu 36. navodi da se umesto radnog iskustva u struci, traži radno iskustvo u kulturi.

U vezi  napred navedenog kandidata Nikole Tomića iz Batuše koji  pre sedam meseci po starom zakonu nije imao pet godina radnog iskustva u struci sa visokim obrazovanjem, postavlja se pitanje kako sada Nikola Tomić ima pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem  u kulturi. Želim da naglasim da član  36. stav 1 Zakona o kulturi gde je navedeno da pored visokog obrazovanja, kandidat treba da ima petogodišnje radno iskustvo u kulturi, to podrazumeva sledeće:

Da je kandidat za direktora  ustanove kulture nakon diplomiranja proveo  najmanje pet  godina na radnom mestu na kome je neophodno visoko obrazovanje. Ovakvo radno iskustvo se dokazuje ugovorom o radu, potvrdom, rešenjem ili na osnovu drugog akta iz koga se jasno vidi na kojim poslovima i sa kojim  stepenom obrazovanja je obavljao isti posao.  Zakon o kulturi u članu 36. tačno je precizirao uslov za direktora, a koji se odnosi i na v.d. direktora - da je nakon diplomiranja sa visokim stepenom stručne spreme  radio najmanje pet godina u ustanovama kulture.

Ustanove kulture na osnovu Zakona o kulturi  jesu centri za kulturu, muzeji, istorijski arhivi, galerije i biblioteke,  domovi  omladine. Sve ustanove za kulturu obavljaju zakonom određene delatnosti, a što je i regulisano članom 8. Zakona o kulturi,  i iz tih razloga se samo rad u ustanovama kulture  gde se obavljaju zakonom određene delatnosti može smatrati kao radno iskustvo u kulturi, kako je precizirano  Zakonom o kulturi.  

Nikola Tomić na osnovu onoga što je podneo kao dokaz da je radio najmanje pet godina u kulturi,  po drugi put nema zakonski uslov za v.d. direktora Centra za kulturu opštine Malo Crniće. Imamao situaciju da on od dokaza o radnom iskustvu u kulturi prilaže potvrede, uverenja  KUD-a da je  bio  angažovan kao koreograf.  Nigde u priloženim potvrdama  nije utvrđeno i da je Nikola Tomić, diplomirani ekonomista sa visokom stručnom spremom,  radio u KUD-u i na kojim poslovima, da je za taj posao imao određenu zaradu ili novčanu naknadu na koju su plaćeni doprinosi i porez Republici Srbiji. Nije priloženo rešenje o radu, niti ugovor o delu , ugovor o privremeno povremenim poslovima, volontiranju.  Znači, nijedan ugovor na osnovu koga bi se utvrdilo da je Nikola Tomić stekao radno iskustvo u kuturi. Napred imenovani bavio se amaterizmom u kulturno - umetničkim društvima.

S obzirom na to da je iz Ministarstva kulture stiglo tumačenje člana 36 Zakona, kojim se naglašava da dotični po novom Zakonu ne ispunjava uslov, odnosno precizrano se naglašava šta je rad u kulturi.

Nikola Tomić da bi osigurao svoje imenovanje za v.d. direktora Centra za kulturu, od advokatske kancelarije na  lični zahtev dobija tumačenje po  osnovu koga se i dalje  ne može utvrditi da ima pet godina radnog iskustva u struci sa visokom stručnom spremom jer je kontradiktorno.

Želim da naglasim da sve ovo nije sprečilo predlagača i osnivača, opštinu i lokalne političke moćnike, da Nikolu Tomića predlože i imenuju za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Malo Crniće, iako nema ni jednog dana radnoga staža u struci, znači kao diplomirani ekonomista (nema rešenje) , takođe nema  ni jednog dana radnog staža ni iskustva u kulturi. U dokumentaciji koju je priložio kao kandidat  nije utvrđeno da postoji dokaz da je Nikola Tomić  kao diplomirani ekonomista radio u struci (nema rešenja o takvom zaposlenju niti na kojem je radnom mestu radio).

Napominjem da se prema priloženim dokazima od strane kandidata, sada vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Malo Crniće, ne može utvrditi da ispunjava mesto za jednu takvu funkciju.

To Top