Za rekonstrukciju Šeste ličke ponuđači traže više novca

Požarevac

Društvo

Za rekonstrukciju Šeste ličke ponuđači traže više novca

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Obustavljena je javna nabavka za izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza i trotoara u ulici Šesta lička.

Javna nabavka odnosi se na prvu fazu radova, od ulice Moše Pijade do osnovne škole na katastarskim parcelama broj: 3021 i 7853/1 (deo).

U roku su pristigle dve ponude i to od grupe ponuđača ,,Elmont gradnja“ i ,,Neimar put“ i jedna samostalna od Preduzeća za puteve Požarevac.

Nakon uvida, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da se zajednička ponuda grupe ponuđača ,,Elmont gradnja“ i ,,Neimar put“ neprihvatljiva jer ponuđena cena od 84.079.483 dinara bez PDV-a prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke, kao i iznos raspoloživih sredstava.

Odbijana je i ponuda Preduzeća za puteve Požarevac, jer su ponudili višu cenu od iznosa procenjene vrednosti javne nabavke za oko 34,5 miliona dinara i nisu dokazali da ispunjavaju kriterijum za kvalitetni izbor privrednog subjekta u pogledu stručnog i tehničkog kapaciteta.

Procenjena vrednost javne nabavke bila je 75.291.929 dinara bez PDV-a.

Podsećamo da radovi, između ostalog, podrazumevaju pripremu, rušenje i mašinski iskop postojeće kolovozne konstrukcije, ugradnju novih ivičnjaka, nabavku, transport i ugradnju behaton poča na ulazu osnovne škole, asfaltne, armiračke i betonske radove, odvodnjavanje, nabavku sadnica, nove oznake na kolovozu i nove znakove.

GRAD TRAŽI IZVOĐAČA RADOVA ZA REHABILITACIJU ŠESTE LIČKE

To Top