Ako nemate rešenje o kategorizaciji kazna i do 350.000 dinara

Braničevo

Turizam

Ako nemate rešenje o kategorizaciji kazna i do 350.000 dinara

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata. Ugostitelje koji to ne urade čekaju novčane kazne.

Opštine Petrovac na Mlavi, Žabari i Kučevo pozivaju sva fizička lica koja pružaju usluge smeštaja da se u što kraćem roku obrate jedinicama lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima, moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

Kazne za ugostitelje koji nemaju rešenje o kategorijizaciji kreću se u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

To Top