Biće izgrađena nova linija bunara (FOTO)

Kostolac

Privreda

Biće izgrađena nova linija bunara (FOTO)

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Na novoj liniji za dubinsko predodvodnjavanje u ovoj godini izgradiće se 45 bunara prosečne dubine od oko 90 metara. Time se nastavlja modernizacija sistema za odvodnjavanje PK „Drmno“ jer je to osnovni preduslov za nesmetani rad i napredovanje osnovne rudarske mehanizacije.

Površinski kop „Drmno“ jedan je od najsloženijih za eksploataciju lignita, pre svega zbog veoma velikog priliva podzemnih voda u aluvijonu reka Dunava i Mlave. Zbog toga je na ovom kopu izgrađeno mnogo objekata za odvodnjavanje. Oni se sastoje od linija za dubinsko predodvodnjavanje ispred fronta rudarskih radova, znatnog broja vodosabirnika za prikupljanje atmosferskih voda i onih koji ističu iz šljunkovito-peskovitog materijala, kao i pripadajućih obodnih, gravitacionih i drugih cevovoda kojima se voda evakuiše iz ležišta.

Težak teren

Na kopu je instalirano gotovo 400 bunara za dubinsko predodvodnjavanje, urađeni su etažni i glavni vodosabirnik za prikupljanje površinskih voda. Zahvaljujući do sada izgrađenim sistemima, prošle godine je iz kopa evakuisano ukupno 38 miliona kubnih metara vode. Sistemima za dubinsko odvodnjavanje ispumpano je oko 32,7 miliona, a gotovo 5,3 miliona kubnih metara vode objektima za površinsko odvodnjavanje.

„U poslednjih nekoliko godina izgrađene su tri linije za dubinsko predodvodnjavanje, kompletirani su cevovodi za evakuaciju vode van kontura ležišta i urađen je novi glavni vodosabirnik za prikupljanje površinskih voda sa pratećom opremom. Sva ulaganja daju i rezultate, a oni se ogledaju pre svega u sve suvljoj radnoj sredini u zoni rada rudarske mehanizacij,e što je od velikog značaja za ispunjenje planova. Usvojenim planom investicija za 2021. godinu predviđena je izgradnja nove linije bunara ispred fronta napredovanja rudarskih radova. Reč je o izgradnji LC-XVIII linije bunara, kao i produžetak obodnih linija bunara duž istočne i zapadne granice kopa ŠLA (šljunčana linija A) i LB (linija bunara B)“, rekao je Milan Pavlović, inženjer rudarstva i rukovodilac stručnog tima za nadzor.

Milan Pavlović

Na novoj liniji za dubinsko predodvodnjavanje, kako objašnjava naš sagovornik, izgradiće se 45 bunara prosečne dubine od oko 90 metara. Linija će biti dugačka oko četiri kilometra i prostiraće se od istočnog ka zapadnom delu ležišta kopa „Drmno“. Na istočnoj granici kopa predviđena je izgradnja devet novih obodnih bunara u sklopu linije ŠLA prosečne dubine 45 metara. Na liniji LB biće izgrađeno još šest obodnih bunara za dubinsko predodvodnjavanje, prosečne dubine 120 metara na zapadnoj granici ležišta.

Odvođenje vode iz bunara linije LC-XVIII, kako nam je rekao Pavlović, radiće se sa dva odvodna gravitacionia cevovoda. Voda iz 21 bunara odvodiće se u izmešteno korito Dunavca duž zapadne granice kopa, dok će se voda iz preostala 22 bunara evakuisati cevovodom do zbirnog cevovoda IGC-1 (istočni gravitacioni cevovod 1) koji će se graditi ove godine na istočnoj granici kopa.

Gradiće se LC-XVIII linija bunara

Izgradnjom novog gravitacionog cevovoda na istočnoj granici kopa, prema njegovim rečima, prihvataće se ne samo voda iz istočnih delova bunara za dubinsko predodvodnjavanje već i budućih linija za dubinsko predodvodnjavanje koje će se graditi. Ovim objektom voda će se odvoditi preko postojećih kanala lociranih na istočnoj granici kopa do crpne stanice „Zavojska“, koja će vodu ispumpavati u korito Dunava.

Pored izgradnje planiranih bunara za dubinsko predodvodnjavanje, kako nam je rečeno, neophodno je da se postave odvodni cevovodi ukupne dužine 5.500 metara i izgrade pristupni putevi pored svih bunara u ukupnoj dužini od 7.000 metara. Za izradu celog koridora i pristupnih puteva neophodno je da se ukloni i šumsko rastinje sa površine od jednog hektara.

To Top