Opština Žabari raspisala javnu nabavku za prevoz učenika

Žabari

Društvo

Opština Žabari raspisala javnu nabavku za prevoz učenika

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Procenjeno je da je prevoz potreban za 100 učenika osnovnih škola i oko 130 učenika srednjih škola na teritoriji opštine Žabari do susednih opština i gradova.

Optina Žabari raspisala je javnu nabavku za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije ove opštine, koja se sprovodi u otvorenom postupku.

Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari vrši se u prepodnevnim i popodnevnim smenama, kao i prevoz nastavnog, vannastavnog osoblja i administrativnih radnika zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji ove opštine.

Obaveza ponuđača je da uskladi prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari kako bi sve korisnike prevoza dovezao do osnovnih i srednjih škola, sa mestom polaska – Žabari, i da iste, po završetku nastave vrati do njihovih mesta stanovanja.

Nastavno, vananstavno osoblje i administrativni radnici zaposleni u osnovnim školama na teritoriji opštine Žabari ostvaruju pravo na prevoz od sedišta centralne škole do izdvojenog odeljenja iste škole na teritoriji opštine Žabari ukoliko u toku radnog dana saobraća autobuska linija kojom se prevoze đaci osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.

Ponuđač mora da na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje sedam registrovanih prevoznih sredstava, koje može istovremeno da angažuje od toga: minimum dva autobusa sa kapacitetom 45 i više putnika po autobusu, minimum četiri minibusa sa kapacitetom 30 putnika po autobusu i minimum jednim minibusom sa kapacitetom 16 putnika po autobusu.

Što se tiče kadrovskih kapaciteta, ponuđač mora imati najmanje sedam zaposlenih radnika.

Detaljnije o javnoj nabavci pogledajte OVDE.

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.jun.

To Top