În mînjilji lu Irena šî Marina Marić flujeru mult frumuos kîntă (VIDEO,FOTO)

Žagubica

Društvo

În mînjilji lu Irena šî Marina Marić flujeru mult frumuos kîntă (VIDEO,FOTO)

Foto: A.Grujić, privatna arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Surorîlji Irena šî Marina Marić dîn Osanjica dzîk în flujer prînga dzăśe anj, dar mulće premijurj îs dovadă lu aluor lukru, truđijală šî kvalitjet. Astîdz jialje au škuolă dî kîntat în flujer în Osanjica šî aluor misijă ji să pazaskă dî zujtat kîntatu în aăsta instrumejnt dî tradicîje.

Irena ji fakută 3.2.1999.an. La škuola a mikă šî a mižlośină a fuost în Žăgubica, a akuma ji la a trejlja an la Fakultjetu lu Ekonomije în Beljigrad. Ajej suoră a măjćinjiră Marina ji fakută 19.6.2002.an, škuola a mikă, ka šî ajej suoră, a svršît în Žăgubica šî akuma ji la školă a mižlośină dî tehnikă.

Dă miś să bavăsk ku etno muzika šî źuok, dîn a patrulja an  îs în drusta dî kultură în Osanjica.  

„Mejdo tuotă kasa în Osanjica are un flujer. Anuostru djedă a avut batrîn flujer karje ja dat aluj dijedă šî numa a dzîs în flujer, dar lu nuoj nja fuost drag sî la askultăm. A kîntat kînćiśe vlahilor dă veśije, karje a kîntat pakurari pazînd uojilji. Kînd muma ši tata a vadzut kît nji drag, a kemat  oćitîlu dî kîntat în flujer dîn anuostru sat, pră Ivan Tomić šî 6.8.2010. an am îśeput la jial škuola dî flujer“, ji dăa în gînd lu Irena.

 

Diplomurlji šî peharurlji alji mejdîntînj

Ja atunśa a avut  11, dar ajej suoră Marina uopt anj. Dă aluor talent  šî lukru ku vuoje mejmult a putut sî  spună aluor oćitîl dî flujer, numa jial a murit, dar svjedoku ji aluj fiśuor Živorad Tomić, karje lja urmarit dîla îśeput , šî astîdz ku jialje lukră.

Ivan Tomić, oćitulu dî flujer

„Amjeu tată, Ivan Tomić, a înfundat škuolă dî flujer prîntu inicijativă lu etnomuzikoluog šî  sa apukat să lukre numa ku patru škuolarj, dar dîpa aja la škuolă a venjit šî Irena šî Marina. Jialje a avut marje vuoje šî dîn tuoc škuolarj, a avut măj mulc dîkăt 50, jilje a fuost măjbunje. A mjeu tată darîndu sa dus ku jialje, la mulće întreśijarurj, manifestăcijurj, šî la Fakultjetu lu umjetnost dî muzikă în Beljigrad uđe kînd-kînd a fuost oćitîl dî muzika vlahilor la katedra la profesuoru Dimitije Golemović“, vuorbijašće Tomić.

 

Živorad Tomić, fiśuoru lu Ivan

Pră aluj vuorba, amînduoa frîdă griotaće a învacat să dzîkă în flujer. Măj înainće a katat în đijajśće lu oćităl šî aša a învacat, dar prourmă lji  sa învaljit audzîtu, šî melodijurlji „a skubarît“ ku urijakja.

Kînd an fuost miś mult măj mult am vežbujit, dar akuma dîpră fuga învacăm kînčik al nuou. Vežbujim prîngă duova śasurj la dzî, kînd guod njis sluobîđe“, spunje Marina.

În anu al măjîntînj a fuost la manifestăcijurj. Mult a învacat šî aja sa vadzut, kă în alalalt an a fuost la Saboru lu flujeraš al mejdîntînj „Homoljska frula“ în Osanjica, karje a fuost kvalifikacîja dî întreśijarja lu republikă în Prislonica.

În aăsta sat jilje „a spart gijaca“ šî dă atunśa îs la festivalurj prîn tuotă Sîrbija – la Saboru dî flujeraš în Žabari, la Festivalu lu muzika vlahilor“Gergina“ în Njegoćin, în Boževăc...

Kolekcîja  dî premijurj  šî flujeru

A kîpatat osută dî premij šî diplomurj: dî măjbun dzîkatuorj lu muzikă vlahilor,dî  măjbun kîntat muzikă dî  batrînjacă, dî mejbun kîntat źuok šî kînćik, premija lu publikă dî măjbin lukru pră scenă šî ajlalće.

“Măjmulće premij am kîpatat ku źuoku lu Tihomir Paunović “Lazničko kolo” karje măjbun am învacat šî puot să spun kă aăla źuok măjmult vojesk sî kînt”, spunje Irena.

Prîngă bunje rjezultaturj la manifestăcîj la nuoj, ku fajdă ji sî să spune dî aluor turnej în Poljska, Italija, Buosna, Austrija, Rumunjija…Au sulukrarje în Sîrbije šî în alće dîrževj ku drusturilji dî kulture, dar avut šî numa aluor turnejurj în inostranstvă.

Dî mirat je kă jealje nu šćiu nuoturj, niśkînd nu a mijers în škuale dî muzikă, dar kînte muzika vlahilor, rumunjilor, sîrbilor, šî kînćiśe măj nuoj, dar aluor profesije ji muzika vlahilor.

Kîntă măj îndate în puortu vlahilor

“Spun kă injima će traźe. Avijem mulće kolege karje îs Sîrbj šî nu šćiu muzika vlahilor sî dzîkă, or nu dzîk kum trîabje. Dî nuoj  ji muzika vlahilor în sînźe  šî mult nji măj ljesnji să kîntem śuoava lu vlahi dîkît alu sîrbj”, spunje Irena.

Šî Marina măj mult vojašće muzika vlahilor nu numa sî dzîkă în flujer numa  sî să kînće.

Marina Marić flujeraš dîn Osănjica

“Muma amija kîntă frumuos šî am rašît sî probăsk šî juo. Kît am învacat sî dzîk am pornjit šî sî kînt kînćiśe vlahilor. Kînt akuma šî sîrbijašće, ama măj binje vojesk kînćiśe vlahilor, aśi mis sigurată, aja ji amijeu šî kînt ku tuot sufljetu”, spunje ja.

Măj îndate dzîk băška, ama kind îs amîduoa Marina kîntă da Irena dzîśe în flujer.

Marina Marić  šî suorăsa Irena ku flujeru

Surorilji Marić tarje bun dzîk šî în duduk, makîră dîkă nuje ljijesnji kă trîabje sî dzîkă, kînće šî bată ritămu, spunje Živorad Tomić, karje ji predsjednjik lu Întînpinjala flujerašîlor šî etnomuzičarj “Flujer” dîn Osănjica, karje arje Škuală dî flujer. Jeal surorilji Marić lji vijađe ka mošîjanke lu tatăso karje o să nađaskă aluj lukru.

“Cilju lu întînpinjală ji se pazaskă anuastră muzikă karje să dzîśe în instrumenturj karje îs mejdo zujtaće. Kîntatu în duduk ji kunoskut în Sîrbije la răsarit, surorilji Marić a nađit dila aluor oćităl dî flujer, dar amijeu tate Ivan. Jeal lja învacat tuot śe trîabje dî să puate se puarće škuala dî flujer, sî astrîngă kopij šî ćinjerišu šî să lukre nu numa în okuolu lu Osanjica numa în tuată opšina lu Omuolj”, are gundurj bunje Tomić.

Jealje mult a mijers nainće în muzika dî astădz, pă šî kîćevrunjilji zabavne melodij kînte în flujer. Avut naruok sî învjacă šî dî la aluor aduojlja oćităl, kunoskut Bora Dugić.

Ćinjere flujereš ku Bora Dugić

„Duoj anj amavut parće în akademije dî vare în škuală dî flujer în Rača pră karje a purtato maestro Bora Dugić. Mult am învacat dîla jeal šî kînd guod śoava nji trîabje pućem sî îl strîgăm, aluj ušă nji întuotdîuna daškisă“, spun surorilji Marić.

Prîntu kă a kîpatat măjmulće dipluomurj šî premij în dîržavă, au duor akuma aja śe šćiu sî arăće lu aj ćinjerj kare aźung šî aša să pazaskă dî zujtat dzîsu în flujer šî duduk, prîntu  karje ji îs kunoskuc Vlahi dîn Omuolj. Surorilji Marić ku marošîje spun kă îs Vlahinje  šî arată kultura, tradicîja šî muzika vlahilor kînd guod au zguoadă.

Asta skripsuarje dî medije je fakut în kuprinsu lu projektu „Ćinjeri kuminc – un paj dî spasît šî kijaja dî traj lu kultură šî tradicîjă lu Vlahi“  prǎ karje sufinansirjeašće Ministarstva dă kulture šî informisît  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2020.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

To Top