Doneta odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost u Požarevcu

Požarevac

Društvo

Doneta odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost u Požarevcu

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Na jučerašnjem zasedanju lokalnog parlamenta, požarevački odbornici su doneli odluku o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost.

Savet će imati predsednika, zamenika predsednika i četiri člana koji se biraju iz reda imenovanih ili postavljenih lica u organima grada Požarevca, predstavnika ustanova, organa i organizacija u oblasti značajnih za rodnu ravnopravnost i sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Članove Saveta za rodnu ravnopravnost bira Gradsko veće Požarevca na period od četiri godine. Sastav Saveta mora da održava uravnoteženu zastupljenost polova, tako da je zastupljenost jednog od polova 40 odsto u odnosu na drugi pol.

Savet je nadležan da razmatra i daje mišljenja o predlozima odluka i drugih opštih akata i strateških dokumenata iz nadležnosti grada Požarevca sa stanovišta ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, da prati primenu utvrđenih standarda o rodnoj ravnopravnosti i razmatra pitanja iz nadležnosti grada koja se odnose na rodnu ravnopravnost, zauzima o njima stavove i daje predloge za njihovo rešavanje, navodi se u odluci.

Pored toga, nadležnost Saveta je između ostalog da utvrđuje mišljenja i stavove o predlozima za izbor i imenovanja lica o kojima odlučuju organi grada, sa stanovišta ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti polova u javnom i političkom životu (u oblasti obrazovanja kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičkekulture, sporta, dečije zaštite, turizma i dr) i daje svoje predloge, kao i da razmatra predloge i predstavke upućene organima grada sa stanovišta ostvarivanja rodne ravnopravnosti, predlaže organima grada preduzimanje mera za rešavanje pitanja pokrenutih u predstavkama i obaveštava podnosioce predstavke o preduzetim aktivnostima.

Uloga ovog organa je i da učestvuje u kreiranju posebnih mera na ostvarivanju rodne ravnopravnosti u postupku izrade strateških dokumenata i akcionih planova grada Požarevca, da prati inplementaciju standarda o rodnoj ravnopravnosti i inicira programe i predlaže mere za unapređenje ekonomskog položaja žena i podsticanja žena za učešće u javnom i političkom životu.

 

To Top