Manuela Bumbešević ku kînćiku pazîašće tradicîja vlahilor (VIDEO)

Braničevo

Kultura

Manuela Bumbešević ku kînćiku pazîašće tradicîja vlahilor (VIDEO)

Foto: A.Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Fată dă śinjsprîaśe anj dîn Šavica, sat vlasîăsk în opšîna lu Kućiva, după ja arje mulće premijurj šî tri ajej koncjerturj. Tradicija vlahilor pazîašće šî arată ku kînćiku darîndu prîn Sîrbije.

Manuela Bumbešević, kîntatuarje dîn Šavica, fakută ji 14. 12. 2004. an. Škuala a mikă  šî škuala a mikă dă muzikă a sfrîšît în Kućiva, a praurmă sa dus în škuala mižlośină dă muzikă ,, Stevan Mokranjac“ în Požareuc la odseku dă teorije kî nuje odsek dă etno kînćiśe. La škuală ji măjbună, arje diploma lu Vuk Karadžić dîn škuala mikă, dar în škuala mižlośină în anu al dîntînj arje ocjenurj tuaće număra śinś. Kum spunje, šî daiś nainće  în školajit osă ajbe măj bunje ocjenurj.

Dragu dă kînćiśe dîn lumnje la ja sa ivit în vrijamje, kînd avut numa šasă anj. La probitu lu folkluor, unđe sa dus ku suorăsa karje je  12 anj măj batrînă,  askultat kînćiśe dîn lumnje šî a prins drag dă jealje.

,,Koreografkinja Danijela Marković, karje a lukrat ku folkluoru, a kîntat kînćiśe dă batrînjacă dîn lumnje. Mult ma fost drag kînd am audzît kum kînte šî am pornjit se vojesk aja muzikă. Am cînut minće vuorbilji dîn kînćiśe šî kînd mam dus akas am probit sîngură se kînt, ku pitulatu dă parinc, kă ma fuost rušînje la înśeput“ îj dîa îngînd lu Manuela šî dospunje kă kînd a înśeput să kînće  a kîntat kînćiśe „Vrbice, vrbo zelena“ (Sălkucă, salko vijarđe), „Sinoć mi je dolazio Đorđe“(Asară ma venjit Đorđe), „Gde si bio janje moje“ ( Unđe aj fuost melušîka amja).

Talentu šî drag dă muzikă ja uđit dîla părădjedă kare afost laptarj, djedă kare avut talenat dă kîntat šî tată kară vrodată afost armunjikaš. Măjmare aźutuorj ja fust tatăsu, ku karja, kum spunje ja, a vežbujit să kînće dîn gură fîrdă muzikă.

„Manuela  întuotdîuna a kîntat prîn kasă šî jo am audzît kă je frumuos šî kă kîntă kînćiku kum trîabuje. Am pornjit să  învăcăm să kinće akas, a prăurmă a probit să kînće ku muzikă ku amjej prijćinj  muzikanc. Am vadzut kă îj mijarźe bun šî vjearsu šî ritămu“, spunje Siniša, tata lu Manuela.

Măj întînj a kîntat kînd avut numa šasă anj în Boljevac, šî aja afare întră multe lumnje.

Numa cîn minće kă am kîntat kînćiku „Udade se jagodo“ (Ćej maritat frago) šî pînă nu mam apukat se kînt nu mam ćemut, ama pră urmă mam spomîntat dî aplauz šî urajală“, îj dîa în gînd lu Manuela.

Aduojlja sîngură a kîntat kînćiku „Sadila Jana“ (A sađit Jana) la manifestacîje „Homoljski motivi“ în Kućiva, înkă nu avut šapće anj.

„Dă kînd am înśeput jam povastujit kînd nje duśem la întreśerje să nu fije tristă dîkă nu kapătă premije.  Măj preće ji să o audă lumnja, să prindă drag dă ajej glas šî kînćik“, spunje Siniša.

Makră dîkă ji dîn sat vlahilor šî amîndoj parinc îs Vlahi, întînj a pornjit să kînće kînćiśe pră ljimba lu sîrbj, a măj amînat pră ljimba vlahi.

 „Akas  parincî ku minje a vorbit sîrbijašće, măj mult prîntu škuală să nu am problemurj šî dă aja măj bun am šćut sîrbijašće dîkît vorba vlahilor šî măj ljesnjik ma fost să kint kînćiśe sîrbijašće. Kînd mam apukat să kînt kînćiśe vlahilor nu am baš vorbit kum trăbuje, ama tata ma învacat kînd am grešît“, priznuaje ja.

Avut numa šapće anj kînd sa apukat se kînće kînćiśe vlahilor prîntu karje o kunosk nu numa în ajеj kraj numa šî măj dăparće. Manuela spunje kă în kînćik măj întînj razloźăšće vuorbilji, ginđiašće kă dîkă binje incăljaźe śe kîntă  puaće să kînće kum trabuje, dîn injimă kă aja lumnja kunuašće. Măj preće, kum spunje ja, kînćiku nu trabuje să fije kićit numa ku muzikă numa šî ku emocîj.

Kît a uspit în aja nje spun mulće premijurj karje are dîla întreśerurj. Numă dă 13 uorj a fuost mejbună, dar are šî adojlja šî atrejlja luokurj šî mulće diplomurj. Premijurj a dobînđit dî kînćiśe  pră ljimba vlaha šî pră ljmba alu sîrbj.

Maruosă ku mulće premijurj šî diplomurj

„Dî patru uorj am fuost mejbună la,, Smotra dečijeg izvornog narodnog stvaralaštva în Kućiva. Šî la  “Dani Slobodana Lekića” am fuost mejbună în kînćiśilјi lu Vlahi.  Mult mis maruosă ku plakаtă dî mejbun solistă, karje am dîn 2018.an dîla manifestacîjă în Crnića Mikа ,,Kreni kolo da krenemo, ka šî śe am fuost în emisijă ,,Prelo u mom sokaku šî la televizija Hepi, kînd am reprezentujit pră opšîna Kućiva, mult ji maruosă Manuela  ku aja śe a făkut.

Trăbuje să să spună kă a avut trej ajej koncjerturj. Al mejdîntînj a fuost în 30.10.2015. аn la  Kućiva. A kîntat kînćiśe šî pră ljimba lu sîrbj, šî pră ljimba vlahi, a ajej guost a fuost kunoskută kîntatuoarja, Svetlana Arsić. Aduojlja koncert a avut în Majdan, šî guost ja fuost Danijela Marković, dar atrejlja кoncert a avut în Požareuc în 2018. аn, undje jar guost ja fuost Svetlana Arsić.

   La koncertu în Požareuc

Alu Mauela lukru a fuost numa să aljage šî să învijacă kînćiśilji, dar  organizacîja lu koncert a fuost lukru lu ajej tată.

„Grijau je să să fakă organizacîja lu koncert în vrijamja dă astîdz, kînd nuje niś kîta aźutarje dă vrunđiva. Frîdă aja, jar nu mja fuost grijau,kă mja fuost în gînd cilju- să să arăće lu lumje, šî să o audă kum kîntă“, nja spus tatu lu Manuela.

Njiśkînd nu sa dus la śasurj dî kînćik la profesuor, ma kînd guod a putut, ja a askultat kîntatuori lu etno kînćiśe, šî dî la jej “a furat zanatu”, dar dî mulće uorj a dobînđit šî vro îvacîje. Măj mult aljeaźe pră kîntîtuîrja lu kînćiś pră ljimba vlahi, Svetlana Arsić, šî pră armonjikaš, Velizar Matušić, dăla karje mulće kînćeśe a audzît, dar šî a dobînđit învăcurj kum măjbun sî lji kînće.

Jastă multă bogacîjă ku kînćiśe lu vlahi, numa grijau să puot afla. Kînćiśilji  a mjers dî la brînje la brînje, šî astîdz aj ćinjerj nu au marje interjes să lji învjacă šî să lji trămate înainće. Vrunji Vlahi astîdz lji rušînje dî aluor mošîje, dar Manuela jî dîn aj ćinjerj karje îs maruoš šî ja în tuoće fijalurj să truđijašće să pazaskă  šî promovisaskă bogacîja lu tradicîje vlahilor.

Ku glasu ajej al miluos ja pazăšće kînćiku lu vlahi. Dîla aj mîjbatrînj interpretatorj ja învacă kînćiśilji, šî kînd guod puoaće kîntă lu publikă. Dă tuoće kînćiśilji ji drag, numa măjmult îj plaśe kînćiku „Vîntu baće“

KATAC VIDEO: Manuela Bumbešević ,,Vîntu baće“

Manuela are trej kompleturj dî cuoalje dă batrănjacă în kare să înbrakă la koncerturj. Aša pazăšće tradicîja lu vlahi.  Pră vuorba lu ajej tată, alja cuoalje îs dîn aluor kasă šî vrunjilji îs batrînje  măj măj mult dă osută dă anj.

În aăsta an a avut în plan să kînćiśe la festivalurj šî manifestăcijurj, numa prîntu epidemijă manifestăcijurlji  nu sa organizujit. Dă asta vrijamje kît ji la kasă, kum spunje, ja a învacat kînćiśe nuoj. Šî akuma sî înginđijašće la vrijamja karje o să vina, šćije śe vrija să lukre în ajej vijacă.

„Aš voji să lukru aja dî śe  mi drag, dar kînćiku mult vojesk. Am vuoje să svršăsk akademija dî muzikă, să fiu profesuoru dă muzikă. Am în plan să kînt šî în vrijamja śe vinje“, spunje eroina lu asta pоvastă.

 Asta skripsuarje dî medije je fakut în kuprinsu lu projektu „Ćinjeri kuminc – un paj dî spasît šî kijaja dî traj lu kultură šî tradicîjă lu Vlahi“  prǎ karje sufinansirjeašće Ministarstva dă kulture šî informisît  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2020.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

To Top