Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom na javnom uvidu

Požarevac

Društvo

Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom na javnom uvidu

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Narednih mesec dana zaključno sa 16. martom na javnom uvidu je nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Požarevca u periodu 2023-2032. godine.

Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokumenat kojim se organizuje proces upravljanja otpadom na nivou celokupne teritorije grada Požarevca. To je polazni, planski dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine, Akcionim plan za period 2022-2024. za sprovođene Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. i planovima implementacije ključnih direktiva EU u oblasti upravljanja otpadom.

Lokalnim planom se obavezno razmatraju sve vrste otpada i načini postupanja, da bi se odabrala rešenja koja su u skladu sa principima integralnog upravljanja otpadom i održivim razvojem. Obuhvata sve zakonom predviđene pojedinačne programe, izrađene za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada iz domaćinstva, sakupljanje komercijalnog otpada, smanjenje biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu, upravljanje industrijskim otpadom, ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada, programe razvijanja javne svesti i odgovornosti u upravljanju otpadom, kao i podatke o vrstama, količinama i poreklu ukupnog otpada koji nastaje, odnosno koji će biti iskorišćen ili odložen na području grada Požarevca.

U okviru Lokalnog plana upravljanja otpadom je prikazano trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadom, količine, vrste otpada, način sakupljanja, tretiranja i zbrinjavanja otpada. Izvršena je analiza postojećih kapaciteta za upravljanje otpadom, na osnovu čega su razmotrene potrebe za unapređenje. Takođe su definisali pravci i prioriteti, kao i dinamika i način rešavanja problema u skladu sa pozitivnim nacionalnim i EU zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom i iz oblasti zaštite životne sredine.

Svrha izrade plana je dugoročno uspostavljanje održivog sistema za upravljanje otpadom, pre svega pa nivou celokupne teritorije grada Požarevca, ali i budućeg regiona, na način koji ima minimalan štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje sadašnjih i budućih generacija, uz racionalno korišćenje resursa i poštovanje savremenih principa upravljanja otpadom, a uz koordinisano učešće svih subjekata upravljanja otpadom republičke vlasti, lokalne vlasti, domaćinstava, privrednih i komercijalnih organizacija, nevladinih institucija, privatnog sektora i naravno svakog pojedinca.

Proces izrade Plana podrazumeva definisanje najprihvatljivijih modela za postizanje pune kontrole nad svim tokovima otpada od nastajanja, razdvajanja, sakupljanja, transporta, tretmana i deponovanja.

Cilj sistema upravljanja otpadom u Požarevcu je da obezbedi smanjenje količine otpada koji završava na deponiji, izdvajanje korisnih komponenata iz otpada, i racionalno prikupljanje i odlaganje otpada, a koji istovremeno sagledava investiciona ulaganja, dinamiku aktivnosti i finansijsku i tehnološku spremnost na prelazak za novi sistem rada.

Javni uvid u planirani akt može se izvršiti u kancelariji 115 svakog radnog dana od 11 do 14 časova, dokument je izložen i na oglasnoj tabli Gradske uprave Požarevca, a dostupan je i na veb stranici Požarevca.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirani akt, u pisanom obliku, dostaviti Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, preko pisarnice u Drinska broj 2 zaključno sa 16. martom.

Javna prezentacija i javna rasprava biće 9. marta u sali 11 Gradske uprave Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10 časova.

To Top