Dar să investirjašće  tuotuna în saćilji lu Sîrbj šî în saćilji unđe îs Vlahi

Braničevo

Društvo

Dar să investirjašće tuotuna în saćilji lu Sîrbj šî în saćilji unđe îs Vlahi

Foto: Marina Jovanović, arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Dîržaua lu Vlahi ji Sîrbija, šî jej vrijeu să ajbe ruolă în ajej pruogres, dar opšînurlji tuotuna investirjesk în saćilji lu Sîrbj šî în saćilji unđe îs Vlahi šî śe lukră dă să oprijaskă emigracȋja lu Vlahi, tjemă ji în asta skripsuoarje.

Mejmulc Vlahi trajesk la parća la nuoarje kîtră răsaritu lu Sîrbije, numa njiś întro opšînă nus lumnje da mejmultă. Mejmulc Vlahi jastă în zuona lu Buor, în Zajśijarj šî în zuona lu Branićeva, unđe jastă 80,6% dîn tuoc Vlahi karje trajesk la suor kîtră răsarit. Pră popisu al măjdînurma dîn 2011. an, mejmulc Vlahi jastă în Buor (6.701), adauară în trej opšînj în regiuonu lu Branićeva – în Petrouc la Mlaua 4.609, Kućiva 3.927 šî în Žăgubica 2.811. Ku procijentu măjmult trajesk prîn saće, 64 saće în regiuonu lu Branićeva îs saćilji vlahilor.

Vlahi au prauo să dzîkă kî îs autohtonă lumnje pră asta parće šî kî îs adînsă lumnje în pucîn număr karje arje prauo pră Zakuonu dă apărîtu lu praua šî slobodzîja la lumnje în pucîn număr.

Dîržaua lu Vlahi ji Sîrbija, šî jej vriju să ajbe ruolă în ajej pruogres. Dar ji aăsta prjažma în reciprocitijet? Dar opšînurlji în karje trajesk Vlahi tuotuna investirjesk în saćilji vlahilor šî în saćilji lu  Sîrbj?

„În opšîna Petruouc la Mlaua jastă 30% dî Vlahi. La nuoj niśkînd nu afuost raznjala întră Sîrbj  šî Vlahi, la Vlahi nu să kată ka la lumnja a pucînă, numa tuotuna ka šî la ejlaltă lumnje. Tuotuna să dăa  la saće unđe trajesk Sîrbi šî la saće unđe îs Vlahi. Din 2016.an, dăkînd mis predsjednjiku lu ošînă Petruoc la Mlaua, pînă akuma, în saće unđe îs Vlahi a fuost măjmulće investicij dăkît  kît afuost în 20 dî anj înainće. Măjmult sa investirjit în drumurj šî în škuoalje. Sa investirjit în aja în śe predsjednjiśi lu komuna saći a spus kă ji mîjpreće“, spunje Duško Nedinić, predsjednjiku lu opšîna Petrouc la Mlaua.

 

Duško Nedinić, predsjednjiku lu opšîna Petrouc la Mlaua

Vladimir Stojanović, predsjedjniku lu opšîna Kućiva, spunje kî lumnja în aja opšînă niśkînd nu a înginđit aša.

„În opšîna Kućiva njiśkînd nu sa vuorbit, njiś să înginđit la aša raznjală. Opšîna investirjašće darîndu tuotuna, ku trjabujala dî karje sa deklarisît saćijanji šî varošăanji“, spunje Stojanović.  

 

Vladimir Stojanović, predsjedjniku lu opšîna Kućiva

Vicepredsjednjiku lu opšîna Žăgubica, Predrag Ivković,  ka šî ajlalc spunje kî nu sî faśe njiś o raznjală lu saćilji alu Sîrb dî saće  alu Vlahi.

„Tuotuna să investirjašće în tuoće saćilji šî njima aja nu măasură. Nu faśem raznjală karje ji Sîrb šî karje ji Vlah, la aja nu înginđim. Tuoc njisăm nuoj ši Sîrbj šî Vlahj, nu pućem să nji raznjim, anuaštri ăj dîn kasă îs mistakac. Ku primjer, dăka je vrun Vah jal are vrunu dîn fimeljije karje ji Sîrb, or  Sîrb are în fimeljije pră Vlah“, spunje Ivković.

 

Predrag Ivković, vicepredsjednjiku lu opšîna Žăgubica

Saćilji lu Vlahi să puot kunošća pră mare kăaš ku etažurj šî ku skumpe gardurj, prîntu śe dîn saće mulc Vlahi sa dus în strinataće. Dar kum ji akuma, sî nji spună uoaminji karje îs în kapu lu opšînj în regionu lu Branićeva undje trajesk Vlahi?

 Kăaš ku etažurj în saćilji lu Vlahi

„Šî Vlahi šî Sîrbi să duk, prîntu śe tuoc avijem njevuoje“ dzîśe Nedinić, pînă aluj kolegă dîn Kućiva spunje „ momjentu lu ekonuomije je vinjaljnik prîntu śe lumnja să duśe, tuotuna šî Vlahi šî Sîrbi“.

Predrag Ivković spunje“să duk tuoc karje puot šî karje au familjije în alće dîržăavj“.

Mîjaljasă întrabarje îj śe opšînurlji lukră să oprijaskă, or să redukuje emigrăcȋjurlji lu Vlahi?

„Avjem bună kooperacăje ku Savjetu Vlahilor karje je lokujit ȋn Petrouc  šî  aźutăm ku finansijurj mult măj mult dăkăt ajlalće opšînurj. Ašćeptăm  dîržaua să întuorkă kasarna să fije alu opšîna Petrouc šî adauoră o să pućem vuorbi dă investjitorj. Kîn ar fi mejbună ekonuomija šî luokurj dă lukru, mejpucînă lumnje ar emigriri, nu numa Vlahi, ma šî Sîrbi“, înginđjašće Nedinić, šî dospunje kî în tuot anu opšîna aźută ku finansij tuoće manifestăcijurlji alu Vlahi.

Vladimir Stojanović spunje kă aăja karje puoartă opšȋna lu Kućiva să kinuje să fakă tuot măjbunje usluovurj dă traj lu tuată lumnja šȋ să răznjaskă sredstvurj dă fakut manifestacȋj karje ȋs ku marje vredujală dă pastratu lu identitjetu lu lumnja vlahilor.

,,Opšȋna je măjmare aźutuorj lu tuaće manifestacȋj, măjdo jeastă măjmulće alu Vlahi ȋn anuostră opšȋnă. Să va spun numa vrunjilji: ''Dubočka Rusalja'' ȋn Dȋlbuoka , ''Omoljanca'' ȋn Cȋrmošnjik, ''Izvorni dani Neresnice'', ''Truba Miroslava Matušića'' šȋ ''Homoljski motivi'', manifestacȋja karje are tradicȋje măj lungă dă śindzăś dă anj šȋ  păzȋašće tradicȋja šȋ lu Sȋrbj šȋ lu Vlahi, ađeturilji šȋ kultura'', spunje Stojanović

Šȋ Predrag Ivković dȋn Žăgubica spunje kă ȋn aja opšȋnă jeastă 13 manifestacȋj, a prȋn  tuaće jeastă programurj   ljegaće dî kultura vlahilor.

Vlahi jeastă šȋ ȋn aljelalće opšȋnj ȋn Branićeva, šȋ aja ȋn Žabarj, Cȋrnića Mikă, Golumbȋac, Grăđišča Amarje, ka šȋ ȋn Požărevac, ama măjpucȋnj.

Pră aja kum nja spus predsjednjiśi lu tri opšȋnj ȋn kare ȋs Vlahi măjmulc, diskriminacȋje nuje. Tuotuna să uložȋašće ȋn ȋnvaljitu lu amȋnduoa lumnje, ȋn usluovurilji dă traj šȋ ȋn ȋnvaljitu lu aluor kultură.

Ȋn kapu lu opšȋna lu Žăgubica ȋj Safet Pavlović karje ȋj dȋn  etnicitjetu vlahilor. Mulc anj ȋn opšȋna lu Petrouc la Mlaua pȋnă la 2016.an predsjednjik afuost Radiša Dragojević, jeal afuost šȋ predjednjik lu Savjetu Vlahilor dȋn Sȋrbije, dȋn anu śe atrekut jeal ȋj predsjednjik lu Odbuoru dî realizacîje lu Savjetu Vlahilor dîn Sîrbije karje je lokujit ȋn Petrouc la Mlaua. Jar aša, Novica Janoševića karje ȋj akuma predsjednjik lu Savjetu Vlahilor, alăsat  ȋn 2018.an funkcȋja lu predsjednjik lu opšȋna lu Kućiva dă să puată să fije ȋn kapu lu Savjet.

A śe dă asta tjemă ginđiašće lumnja dȋn etnicitjetu vlahilor dȋn Branićeva?

,,Jeastă kȋca anj dă kȋnd se lukră prȋn saće mejmult dȋkȋt nainće, tuotuna šȋ in saćilji unđe trăjesk Sȋrbi šȋ unđe trăjesk  Vlahi, mejmult să asfaltirjesk drumurilji. Ȋn Voluja nuje ka ȋn aljelalće saće, mejpucȋnă lumnje sa dus ȋn alće dȋrževj, mejmulc alukrat ȋn rudnjik dă aur ȋn Măjdan. Ginđesk kă ȋn vrijamja śe vinje ćinjerišu ar uđi ȋn sat kȋnd ar puća să trăjaskă dȋn lukru ȋn kȋmp, kȋnd ar avja bunje krediturj dă lukru ȋn kȋmp šȋ kȋnd ljar aźuta opšȋna să dăškidă zădruź prȋn saće karje ar kumpara aluor bukaće'', dzȋśe Dobrila Marjanović dȋn Voluja.

Ćinjerišu vlahilor nu baš vrja să vuorbaskă dă asta tjemă kă nau vuoje să trajaskă ȋn Sȋrbije šȋ ginđesk kă osă lje fije măjbun ȋn alće dȋržăvj.

,,Dăkă ȋj Vlahu ȋn vlădarije, jeal ''traźe'' dă Vlahi šȋ dă saćilji vlahilor, a dăkă je Sȋrb jeal ''traźe'' de saćilji alu Sȋrbj. Ȋn Sȋrbije niś ȋn orašurj nu să uđijašće a šȋmăj pucȋn ȋn saće, juo sȋmt kă saćilji osă să pjardă, a Beljigradu osă ȋnvije. Ginđjesk kă opšȋnjilji nu puot njimik să fakă să oprjaskă emigracȋj lu Vlahi'', dzȋśe Dalibor Ilić dȋn Starćeva.

Kum ȋs Petroucu, Žăgubica šȋ Kućiva njeȋnvăljiće opšȋnj šȋ au pucȋn budžet, dă ȋnvăljitu măj jut lje trabuje aźutatu lu lumnje prȋn ''samodoprinos''. Ȋn satu lu petrouc Dubośka ȋn karje ȋs mulcȋmja Vlahi, ȋs asfăltiriće tri drumurj ku banji dȋn budžetu lu opšȋnă šȋ dȋlă lumnje dȋn Dubośka. Mulc dȋn aăsta sat ȋs duš la lukru ȋn alće dȋrževj. Dăspră aja saćilji lu Vlahi ȋs măj rȋndujiće dȋkȋt alu Sȋrbj. Asta nuje numa akoluo, ȋn mulće saće investicȋj se fak ku aźutatu lu lumnje.

Nou asfalt ȋn satu lu Dubuośka

Aźutatu lu manifestacȋj are marje vredujală dă pazȋtu lu ljimbă, ađeturj, źuokurj, kȋnćiśe šȋ tradicȋja lu Vlahi, ama  măjmare vredujală je să fije emigracȋja măjmikă šȋ mȋjbunje usluovurj dă traj, măjkusama pućiarje să aflje ćinjerišu vlahilor dă lukru ȋn aluor opšȋnj.Să să răzloźaskă asta ȋntrăbarje trabuje să lukre tuoc - Savjetu Vlahilor, opšȋnjilji ȋn kare trăjesk Vlahi šȋ dȋržaua.

Asta skripsuarje dî medije je fakută în kuprinsu lu projektu „DÎKǍ ĆE DUŚ,  NUOJ NUOSǍMǍJ FIM – kum să oprim ćinjerišu Vlahilor să nusă dukă’’prǎ karje sufinansirjeašće Ministarstva dă kultură šî informisît  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2019.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top