Fajda lu Savjetu Vlahilor în pazîtu kređerji lu lumnja vlahilor

Braničevo

Društvo

Fajda lu Savjetu Vlahilor în pazîtu kređerji lu lumnja vlahilor

Foto: Ivan Jovanović, NSV

How Good Of A Friend Are You Really?

În vriamja dîpraurmă întră lumnje tuot mîj đias să aud vuorbe lu Vlahi în Sîrbije kă nu să poštujesk kît trîabuje prăvurilji lu etnicitjetu vlahilor. Prîngă fakuće drumurj šî objekturj jej kată šî medij šî službă în besărikă pră ljimba mumi.

Śe Savjetu Vlahilor lukră dî asta trijabă , am vorbit ku Radiša Dragojević, presjednjiku lu Odbuoru dî realizujit în Savjetu Vlahilor.

Radiša Dragojević

Întrabat ku śe greotăc să întînjesk Vlahi în Sîrbije kînd să kinuje sî pazaskă aluor identitjet šî kređerje, Dragojević spunje kă prîngă rjezultaturj în lukru šî tuot mîj marje aźuturjală karje au dî la lumnje dîn etnicitjetu vlahilor šî nadležni dîn dîržauă, Savjetu Vlahilor să întînjiašće ku mulće greotăc.

„La mulc dîn impreonarje nuje formirită  minće dî nacîje unđe sî kad šî đias mijastăke nacîja ku državljanstva. Sî šćije kă je anuastră dîržauă Sîrbija šî prîntu aja mulc dîn anuastră nacîje să deklarisăsk kă îs Sîrbj. Jar aša, mulc dîn anuoštri nu încăljeg pućiarja lu Savjetu Vlahilor šî îl mijastăkă ku partijilji lu politjikă. Lukru lu Savjet nu îcăljeg šî nu aźuturjadză kum trîabuje niś vladarija luokuluj în Sîrbije la Rasarit. Dî realizujit aluj program karje arje, Savjetu nu kapîtă niś aźutamînt ku finansîj“, razloźašće anuostru vorbituorju.

 

Snežana Gržobić-Pavlović, Siniša Čelojević šî Radiša Dragojević

Kît je întrabarja dî kređerje  ku fajdă dî Vlahi în Sîrbije śe je lukru lu Savjet  în aja šî śe je lukru lu Savjetu Vlahilor dî aja trjabă , Dragojević raspunđe kă îs Vlahi Rišćianj šî poštujesk Besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc.

„Tuaće Savjeturilji, pă šî Savjetu Vlahilor, nau ingerencîje în asta kuprins, makîră dîkă je fajda lu întrabarja dî kređerje marje. Prîntu pruoblemurj karje sa fakut dîspră Besărika Rumunjilor alu Pravoslavîc šî aluor lukru înlăturj dî kanonurj în Sîrbije la Rasarit, Savjetu Vlahilor a fakut  un Odbuor dî întrabarja în kređerje în  sulukrarje ku Besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc dar prîntu rašît problemurilji karje sa fakut“, spunje Dragojević

Sî nje đija în gînd, Savjetu Vlahilor în 2014.an a fakut Odbuor dî sulukrarje ku Besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc. Rjezultatu lu aăsta lukru je tulmaśită rugamînća „Tajka al nostru“ pră ljimba vlahilor , karje je mîjîntînj vorbită întră Svîntu sinod 6. đerarju 2017.an. Atunśa je vorbit dî lukru dă aśi îainće, ama sa statut ku tulmaśitu. Ama, aăsta lukru je nađit, spunje Dragojević, šî ašćeptăm sî fije îndată gaćit.

Odboru dî întrabarje în kređerje  ku aj marj dîn Besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc.

Întrabarja je śe înpjađikă tulmaśitu lu službă pră ljimba vlahilor šî kum sî puaće aja ogođi. Radiša Dragojević spunje kî  lukru lu Odbuoru dî  întrabarja în kređerje, je šî apukarja ku služba pră ljimba vlahilor în besăriś în karje sî duk Vlahi. „Aša pućem să stăm în drum lu besărika alu Rumunj, karje lukră la noj fîrdă anuastră voje. Dîpa o stoknjală karje am avut, jar sî lukră la tulmaśitu lu liturgijă“, spunje jial.

Tuot îs măj mulće besăriś Rumunjilor alu Pravoslavîc fakuće la noj, šî anostru suvorbitorju spunje kî aja nuje pră kanonu jej.

„Savjetu Vlahilor a dat žuđekamînt la aša lukru šî kît arje pućjarje jal dîă kontražă la aja. Îtrouna ku SPC în Bobova, ku aźutarja lu opšîna Svilajnac, am uspit în aăsta sat sî nu sî fakă besărikă lu Rumunj. Objektrurlji fakuće aša nus  legalisîće śî  în stoknjala lu aša lukru mult trăbuje sî aźuće opšînurlji, karje la mulće lokurj îs muće“ , spunje predsednjiku lu Odboru dî realizujit în Savjetu Vlahilor.

În Zajśarj la 15. kopturarju 2021. an a fost întîlnjala  lu  Odbuoru dî sulukrarje ku Besărika Sîrbilor alu Pravoslavîc - predsednjiku lu “Vlaška stranka” Janko Nikolić šî predsednjiku NVO”Gergina” dr Siniša Čelojević  ku  episkopu tîlmokuluj Ilarionu.

 Tjema a fost merjekuc sî să apuśe ku ljimba vlahilor  în službă în lokurj ku lumnja vlahilor, akolo unđe lumnja vrja. Episkopu Ilarion a spus kî a vorbit dî mulće orj ku Sinodu lu SPC, šî dî aja sa vorbit ši la întînjala lu Saboru SPC. Jar aša vorbă a fost šî ku patrijarhu Porfirije kînd a fost în Eparhija Timokuluj în Kladuva šî în Milanovǎc. Sa vadzut voje bună sî fije ljimba vlahilor în rugamînt, dar šî prîntu lukru  karje nuje pră kanon lu vrunji dîn  Besărika Rumunjilor alu Pravoslavîc  în eparhij unđe îs  Vlahi, mîj mult în eparhijaTîlmokuluj šî eparhija lu Branićeva.

Siniša Čelojević šî  Janko Nikolić ku episkopu Timokuluj Ilarionu

Sa zăkljućit kă  apukatu ku ljimba vlahilor în rugamînt, merekuc o sî fije dîn lok în lok, mînainće akolo unđe puopi îs Vlahi or šćiu să vorbaskă ljimba vlahiolor. Dî asta tjemă sa vorbit šî înainće, dar akuma jiastă  uslovur šî sî fije realizujită. Jar aša trîabuje sî spunjem kă puopi ku lumnja vorbăsk ljimba vlahilor šî aša, kînd nus la rugamît.

Noj am audzît kă SPC vrija sî skrije o karće lu ajej fraće karje je în kapu lu Besărika Rumînjilor alu Pravoslavîc, ku apjel sî să lasă dî lukru unđe ji SPC, dar karje nuje pră kanon, šî nuje kum sa vorbit ašća duava besăriś šî dîržăvurj, dar puot sî lukre În Vojvođina šî în Banat, unđe jiastă Rumunj.

Asta skripsuarjeje  fakută în kuprinsu lu projektu „ Întrabarja dî kređerje je măj ku bună sama  fajdă dî Vlahi în Sîrbije“prîstă  întînpinjala „KORENI“

Asta projekt je  sufinansirit dîn Budžetu lu Ministarstva dă  kultură šî informisît. Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.  

   

To Top