Filip Grujić (18) – ćinăr farmjer karje ku folkluoru pazîašće tradicîja (FOTO, VIDEO)

Petrovac

Društvo

Filip Grujić (18) – ćinăr farmjer karje ku folkluoru pazîašće tradicîja (FOTO, VIDEO)

Foto: A.Grujić, privatna arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Sî škuoalăje dî veterjinarj, măjbun ji škuolarj šî aja śe a învacat lukră la farmă lu parinc ku cilj să fije măj bună. Prîngă aja jeal ji tarje bun źukatuorj. Źuakă în folkluor prîngă dzîaśe anj šî aša pazîašće tradicîja lu aj batrînj.

Filip Grujić ji fakut 16. brumarj 2002.an în Starćeva, lîngă Petruouc la Mlaua. Aj  măj întînj patru anj a mijers la škuală in sat unđe ji fakut, dar dî la aśinślja pînă la aoptlja raz în Rašanac lîngă aluj sat. A fuost măjbun škuolarj šî, kum spun aăja karje îl šćiu, „Kopil  kum trîabje“- bun, frumuos vaspitujit, ku talenăt dî źuok, a măj ku sama vrijanjik.

Lukru ku vićilji nuje baš ku drag întră ćinjeriš, măj mulc ar vrija sî să dukă dîn săt în oraš šî akuolo sî aflje dî lukru, pă makîră pră mikă zăradă . Dîn saćilji vlahilor măj îndată să duk în alće dîrževj, kum ji šî în Starćeva, ama aj dîn kasă lu Grujić pazăsk aluor radaśinj šî a rašît sî uđaskă aiśa.

Aăsta drag dî aluj sat, dî viće, tradicîja vlahilor šî kultură, Filip a kapătat în mošîje dî la parinc. Jeal ji maruos la aluj poljikră, în tuot dî una spunje kă ji Vlah šî lukră la  kîmpokultură šî ku vićilji. Dă kind šćije dî jeal  aźută lu parinc la tuaće lukrurj, karje în sat jeastă mulće.

Ama luj nu a fuost dastul aja śe a învacat akas dî la babă, djedă šî parinc. Leal a vrut sî să škuoalăje, să învjeacă măj mult, să fakă šîmăj bun lukru lu aluj femeljije šî să arîaće kă Vlahi nus măj mult nješkuolajită lumnje karje pazîašće vićilji numa škuolajic uaminj šî aja ji aluor  profesije, nje spunje Filip.

A nađit škuolajitu în škuala dî Kîmpokultură în Požarjevîac , smjer tehničar dî veterjina. Akuma je apatrulja an la škuală šî ji măjbun škuolarj.

O sî fije veterjinarj

„Am rašît sî skriu veterjina kă vojesk vićilji, am farmă la kasă šî makîră dîkă am šćut mulće prîngă vaś, am vrut să šćiu šîmăj mult. Dî la škuală am kapătat aja śe am vrut, am învacat mulće šî aja akuma lukru la amija farmă. Kînd guod mis akas aźut lu aj mijej, asta să lukră în tuată dzîva dă điminjaca pînă sara šî tuoc dîn kasă lukrăm“, spunje Filip.

 

Filip Grujić

În aluj găzdaluk în Starćeva au registrujită farmă karje o kjamă „Farma Grujić“ šî ugovuor ku „Imlek“ lu karje în tuată dzîva tramăt lapćilji. Aăsta kopil ćinăr dekurînd a înplut optsprîaśe anj šî šćije să lukre tuot prîngă vaś, karje au 25 šî mulg prîngă 150 ljitre dî lapće. Lukră tuoc aj dîn kasă, tri generacîj – baba, djeda, muma, tata šî Filip, dar aźută kît puaće šî aluj suoră măj ćinără .

Au ku tuotu 25 dî vaś.

„Jeal dî mik a vrut să mijargă ku nuoj în štală  šî a prins drag dî lukru prîngă viće. Akuma šćije măj mult dîkît nuoj. Aja śe a învacat la škuală lukră akas šî nuoj mulće învacăm dîla jeal. Jeal šćije kă trîabje vărujită štala šî aja sîngur a lukrat, kînd să vinđe vicîalu trîabje sî să dezinfikuje štala, noj aja akuma lukrăm ama măj damult nam lukrat.Nja învacat kum trîabje sî faśem minkarja dî vaś, karje vitaminurj šî kînd trîabje să lji dăm. Jeal šćije šî sî đia injekcîj, śe nu šćije njima dîn kasă, šćije šî kum să însămnje vicîalu“, spunje muma lu Filip Suza Grujić.

 

Suza Grujić

Prînga mult lukru la farmă ši învacat la škuală, Filip află vrijamje dî drustă šî dî spuort. Ji drag dî kaj šî dî kalarije, dar ku aja puoće sî să bavaskă la sekcîje”konjarstvo” în škuală.

Ji drag dî kaj šî dî kalarije

Planirjašće sî să dukă la škuala marje, la medicînă or dî veterjină, numa dîla lukru la kasă nu sar  lasa. Pînă akuma, kum spunje, puaće tuot să aźungă šî aša ar vrija sî fije šî înainće.

“Puaće tuot sî să aźunźe ku bună organizacîje, kînd svršăsk învacatu la škuolă, lukru în štală jo sara ma duk să ma vaăd ku drusta”, spunje Filip. 

Parincî luj îs marje pruotpje. Dakum ar vrija sî lukre lukru lu familjija luj, dar jar aša ginđesk, kî ji învacamîntu  bun dî jail šî la aja îl aźută. A vadzut kîtă fajdă arje šćijarja kare să dobînđijašće la škuală šî kît ji bun sî să ajbe veterjinarj în kasă.

“Jial aiśa are tuaće mašînj, štală, luok dî kumpararja lu lapće – tuot jam fakut. Jial šćije kă dîn asta lukru puaće bun sî să zărađaskă, ma jiastă mult sî să lukre. Mîjnainće să svršaskă škuala, dar lukru puoće să ašćijaće”,spunje muma lu Filip.

Źuoku ji la injimă

În vrijamja sluobîdă Filip ji bajat sprimit dî pruomblarje întuotdîuna, ka šî  vrsta aluj. Ji drag dî spuort, mîjkusama dî ping pongu šî fudbal, dar mîjmult dî folkluor. Dîla atrejlja raz în škuala mikă sa apukat ku folkluoru, apruope dî dzîaśe anj.

Unu dîn nastupurlji alji mîjdîntînj

„Mîjdîtînj mam apukat sî învăc źuoku vlahilor šî źuoku sîrbăsk în škuala mikă la oćităl šî dî aja mja fuost drag, prîntu aja mam apukat sî źuok în drusta dî kultură “Braća Trajić” în Starćeva. Šî akuma mis în aja Drustă, mult îm plaśe sî źuok, numa prîtu situacîje ku koronavirusu akuma, dîn pakat, nu źukăm”, vuorbijašće  Filip.

Dragu dî folkluor šî dî tradicîje a prins dîla aluj parinc karje îs jar aša źukatuorj, akuma în kategorîje lu veteranj. Prînga drag jeastă šî talent šî  sîmcală dî ritmu. Makîră dîkă am vuorbit kî are talent dî źuok šî đijas ji la luoku al măjnaînće în źuok, nu a kredzut mult pînă nu aźuns premija.

Să dăa premija dî măjbun źukatuorj

În 2018.an a kîpatat premije dî mîjbun źukatuorj la manifestăcîje în opšînă la întreśijarja lu ansamblurlji dî folkluor în koreografîje. Nuja dăat în gînd premija, šî kînd la kemat să vină pră  bină să kapiće diploma a fuost, kum spunje, mult feriśit šî ku mulće emocijurj.

Grupa dî aj ćinjerj în karje źuakă a kîpatat măj mulće premijurj šî diplomurj la mulće manifestăcijurj, dar lu aja a aźutat šî źuoku luj.

Źuokurlji vlahilor

Prîngă źuoku în KUD-u lu sat, jial ji šî în sekcîja lu škuală, în Kasa dî traju lu školarj”Sonja Marinković” în Požareuc, ku karje źuokă la manifestăcijurj prîn tuată Sîrbija.

“Źukăm źuokurj dîn tuoće părcilji lu Sîrbija, numa măjmult mi drag dî źuoku vlahilor, aja mi la injimă. Îs planiriće mulće nastupurj šî întreśijarjurj în asta an, puoće fi kî ar šî fuost vro premije, întrăaja, prîntu korona njimika nusa organizujit. Mi duor dî źuoku în fuolklor šî am nađearđe kî o sî źukăm măjîdată” are nađearđe Filip.

Asta skripsuarje dî medije je fakut în kuprinsu lu projektu „Ćinjeri kuminc – un paj dî spasît šî kijaja dî traj lu kultură šî tradicîjă lu Vlahi“  prǎ karje sufinansirjeašće Ministarstva dă kulture šî informisît  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2020.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.

To Top