Skripsuorja vlahilor în službă dî îmbunătu lu multikulturalizmu (FOTO)

Braničevo

Društvo

Skripsuorja vlahilor în službă dî îmbunătu lu multikulturalizmu (FOTO)

Foto: Ivan Jovanović

How Good Of A Friend Are You Really?

Ku šćutu ljimba vlahilor sî mapirjašće šî sî puoće afirmisî kultura vlahilor dî mošîje ka o parće dî mošîje lu bogacîje dî kultura Sîrbaskă, a jar aša sî puoće faśa nuovă umjetnost.

„Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultrură” ji predmjetu dî aljes dî karje parinci šî školari să  deklarisăsk în tuot anu la škuală. Să šćije kă în vrunje škuolj învacamîntu pră ljimba vlahilor au šî kopiji karje nus Vlahi. Aja ji multikultură în lukru, kă la aăšća śasur prîngă învacatu sî să vorbaskă školarji să întălnă ku tradicîja šî ađeturlji vlahilor, śe aduśe la aja sî să tuoc  poštujaskă šî încaljagă.  

În okrugu lu Branićeva în anji dîprăurmă  să vijađe kî sa mult împucînat lumnja. Prîngă aăja karje puot să lukre, mulc kopij školarj sa dus în inostrananstvă ku parincî. Tuotă familjija să duśe katînd dî lukru, sa stins vatra kăšî, ku aja šî škualjilji. În luptu sî să uđaskă în okrugu în karje îs Vlahi lumnje în măj mare număr, învacamîntu pră ljimba mumi je un modalitet sî să întarjaskă populacîja vlahilor. Aja a încaljes oćitîlji în Škuola dî opt anj„Slobodan Jović” în Vuoluja lînga Kućiva, karje are odelenjur în Dîlbuoka šî Radînka. Rjezultatu lu angažujitu aluor šî aluor lukru dîn an în an ji tuot măj mare număr dî kopij karje sa ivit să învjacă pră ljimba mumi.

Oćitîlu Živorad Žulumović

Škuala dîn Voluja ji la luoku al măjdîntînj ku număru dî školarj karje învacă pră ljimba mimi karje sa înśeput 2017.an. În aăsta an 80 dî školarj învacă predmjetu “ljimba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură”.

„Pucîn număr dî kopij vuorbăsk ljimba vlahilor. Măj mulc încaljeg, dar avjem šî školarj karje njimikă nu încaljeg. Aja îs kopij pră karje parincî nu a învacat sî vorbaskă, la măjmulće luokurj prîntu aja śe îs mumulji lu kopij Sîrbje. Ku jijej lukrăm ka ku kopiji în anu al măjdîtînj, sluovă dîpa sluovă, vuorbă dîpa vuorbă. Măjut sî învacă kînćiśi prîn  prezentacîje lu mulće ađeturj vlahilor. Ma truđesk  la śasurlji lu kopij să fije frumuos. Înainća lu korona măj mult sa lukrat în grupurj, školarji a aźutat unu la altu. Akuma lukrăm „online” , lu kopij tramăt materijalu skris ši viodeo snimkurj. Vuorba vežbujim prîstă video kematu šî mrežurj”, spunje oćitîlu Živorad Žulumović dî karje dzîk ki ji “vinovnjiku” prîntu karje în škuală ku mare samă să hranjašće źoku vlahilor în piśorăź. Školarji dîn asta škuală šî fudbal źuokă în piśorăź  śe je mare atrakcîje.

 

 

Tuamna în huolu OŠ”Slobodan Jović” în Voluja.

În škuală în asta an ku duor să ašćată kărcîlji nuoj šî kărc dî lukrat karje  o sî lji đija Savjetu Vlahilor, alu karje ji lukru sî lji fakă šî štămpuje. Ku aja kvalitjetu lu învacamînt ar fi măj bun, îngiđijašće oćitîlu Žulumović .

„Pucînă lumnje šćije kî jeastă sluavilji vlahilor šî numa kîca lji koristuje. În anuostră škuală kopijî au interjes dî aăsta predmet. Lu parinc lji drag šî lu kopij lji dau pruotpă. „Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură” ji predmjet dî aljes šî  sî lasă pră vuoja kopijilor sî să ivaskă dî învacat. Kum număru dîn an în an ji tuot măj mare, aja nji spunje kî lu kopij lji drag dî asta predmjet”, spunje Žulumović. 

Odeljenja lu škuală dî uopt anj “Slobodan Jović” în Dîlbuoka, odeljenja lu oćitaluajka Svetlana Bešinović, are 25 dî školarj. Ja spunje kă jej vorbăsk vorba vlahilor numa au mik fuond dî vuarbe šî în luoku lu vuorbe karje nu šću jej pun vuorbilji sîrbješć.

„Kînd învăc kopiji pră ljimba mumi mă kinuj sî fije śasurilji ajmitrîlja dîkît aljelalće. Katăm kîtă vrun video or film unđe škuolarji puot sî audă vuorba vlahilor šî să vadă ađeturj dîn tuaće părcîlji lu Sîrbije. Atunśa vuorbim dî aja śe am vadzut, skrijem śe ji măj ku fajdă, dar aj măj ćinjerj cîrtuje“, spunje Svetlana šî dospunje kă dî învacamînt arje tuot śe îj trîabje, numa invacamîntu ar fi măj bun dîkă să jeasă dîn skuală.

 

Dîn zbirkă lu škuală

Ja ginđiašće kă ljimba šî kultura lu o lumnje cînje identitjetu lu etnicitjet dar Vlahi aluor kultură a pazît prîn vakurj.

„Vlahi înkă nau fajdă dî aluor skripsuarje kă aj ćinjerj akuma învacă, pă pućiem să ašćetăm în vrijamja śe vinje sî pućem sî skrijem tuot śe lumnja a păstrat pînă astîdz. Škuolarji šî parincî au intjerjes dî învacamînt pră ljimba vlahilor, dar ginđesk kă motivacîja ar fi šîmăj marje kînd sar faśa predavanjurj šî seminarurj dî parinc. Aăsta învacamînt puaće sî aźuće kînd sî învacă ljimba lu latinj. În praksă sa arătat kă tuoc karje vuorbăsk ljimba vlahilor măj ljesnjik învacă altă ljimbă karje samînă la ja“, spunje Svetlana.

În aduojlja odeljenje lu škuală în Dîlbuoka jeastă 34 škuolarj pră karje îj învacă oćitaluajka Mirjana Drikić.

„La śas vuorbim ljimba vlahilor , śećim poviješć, kînćiśe dî vrodată, numarăm, învacăm śumjelś, śe a dzîs lumnja vrodată. Învacăm dî ađeturj dî la batrînjaca lu Vlahi šî đias askultăm muzikă vlahilor“, spunje ja.

Mirjana arje idejurj kum sar faśa măj bun învacamîntu pră ljimba mumi. Ja are dî gind sî să dukă în vro muară batrînă, etno-kasă, sî îj învijacă vrunu măj batrîn dîn sat dî ađeturj vlahilor pră ljimba vlahilor, dus în okoljiš la luokurj dî karje sî vuorbijašće, ekskurzij în alće okuolurj unđe jar aša sî vuorbijašće vuorba vlahilor.

„Ginđesk kă ar fi bun sî ješîm dîn škuală šî să nji duśem in proînblarje, în altă škuală tuată dziva unđe škuolarji învacă aăsta predmjet dî aljes. Aja ar fi lu kopij pră vuoje a šî parincî ar avija motivacîje sî skrije aluor kopij sî învijacă ljimba vlahilor, sî kunuaskă šî sî nu zaujće tradicîja vlahilor“, spunje Mirjana.

 

Karća „Vuorba šî kultura Vlaha“

Dospunje kă intjerjesu dî aăsta predmjet dă aljes krijašće în tuot anu.

„Škuolarji vrijeu mult sî šćije , nuoj karje îj învacăm nji truđim să lji fije drag dî aăsta invacamînt šî ginđesk kă ji dă kopij bunătaće, niśkum greotaće. Šî parincî au intjerjes sî învijacă kopiji šî să nu zaujće ljimba mumi. Vrunji vrodată a dzîs „Kîće ljimbj šćij, atîta vriaduj“, pă ginđesk kă aăja karje vuorbăsk ljimba vlahilor šî šćiu sî skrije au pjerspektivă în vriamja śe vinje“, povîastuje ja.

În odeljenja lu škuala „Slobodan Jović“ în Radînka „Vuorba vlahilor ku elementurilji dî kultură“ sî învacă dîn 2018/2019.an. Akuma la aăsta învacamînt ji 16 škuolarj a îj învacă nastavnjica Nešica Paunović.

„La śasurj kopiji vuorbăsk ku aluor vuorba mumi, învacă dî ađeturj dîn alće luokurj unđe sî vuorbijašće ljimba vlahilor, śećesk, skriu, învacă vuorbe nuoj. Au marje intjerjes dî aăsta predmjet dî aljes, da jar aša šî parincî karje învacă prîngă aluor kopij kă jej akuma măjîntînj skriu skripsuarja vlahilor. Numa nje faljesk nuoj kărc karje ar trîabuji sî kapatăm aăsta an“, spunje nastavnjica Nešica.

 

Škuala „Slobodan Jović“ în Radînka

Prîntu aja kît ji aluor intjerjes dî aăsta învacamînt , Nešica ginđiašće kă aja śe šćiu ljimba vlahilor aja văd ka o bunataće.

„Tuotnat karje dî la înśepit, dî mik, vuorbijašće duoa ljimbj dîn duoa ajmitrîlja grupurj, lu sluovenj šî lu ruomanj, îs nainća lu ajlalc karje vuorbăsk numa o ljimbă. Aăja karje tuotuna vuorbăsk duoa ljibj măj ljesnjik învacă nuoj ljimbj. Mulc kopij în asta vriamje niś nu învacă ljimba vlahilor, niś ađeturilji dî la parinc, nu kunuosk muzika makîră dîkă îs dîn fameljija vlahilor. Dî Vlahi je marje fajdă sî kunuaskă aluor kultură šî sî pazaskă identitjetu lu etnicitjet, dar aja sî puaće faśe la škuală“, spunje ja.

 

Škuolarji în puortu vlahilor

Asta skripsuarje dî medije je fakut în kuprinsu lu projektu „Învacamîntu Vlahi pră ljimba mumi – un procjes karje „baće“ în luok“, prǎ karje sufinansirjeašće, prîstă  întînpinjala „Koreni“, Ministarstva dă  kultură šî informacij  prǎ Konkursu dî sufinansirjit projekturlji dîn domenu lu informisît prǎ ljimbilji lu etnicitjeturj în 2020.an.

Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.  

To Top