Kakve planove ima grad u oblasti upravljanja otpadom

Požarevac

Društvo

Kakve planove ima grad u oblasti upravljanja otpadom

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedan od prioritetnih ciljeva u Planu razvoja grada Požarevca od 2023. do 2030. godine je funkcionalan i održiv sitem upravljanja otpadom na području Požarevca i Kostolca. Za sedam godina trebalo bi da se uspostavi organizovano odnošenje smeća iz sela i izgradi Regionalni centar za upravljanje otpadom.

Usluge odnošenja i deponovanja smeća na teritoriji Požarevca i Kostostolca pruža JKP “Komunalne službe” Požarevac, a obuhvaćeno je 53.752 korisnika u individualnom sektoru i (oko 71,35 odsto stanovništva) i 1.880 korisnika u privrednom sektoru (oko 86.36 odsto pravnih lica). Komunalni otpad još uvek se odlaže na nesanitarnu deponiju “Jeremijino polje”, koja se nalazi u procesu sanacije i zatvaranja, o čemu je E-Braničevo pisalo ranije.

ZATVARA SE “JEREMIJINO POLJE”, DEPONIJA ĆE POSTATI LIVADA

Seoska naselja nisu obuhvaćena organizovanom uslugom iznošenja smeća, pa se deo otpada odlaže na divlje deponije. Prema raspoloživim podacima, u seoskim i prigradskim naseljima ima više od 50 divljih deponija, na kojima se sada nalazi više od 1.000.000 metara kubnih otpada nedefinisanog morfološkog sastava, u kome je svakako sadržan i deo opasnog otpada - medicinski, elektronski, otpad koji sadrži azbest, otpadna ulja, automobilske gume i slično.

Sastavni deo aktivnosti iznošenja i deponovanja smeća predstavlja i reciklaža, koja obuhvata separaciju, skupljanje i reciklažu papira, kartona, PET i druge ambalaže. Za ove potrebe raspoređeno je više od 70 specijalnih kontejnera u Požarevcu i Kostolcu, uglavnom oko stambenih zgrada, dok su po poslovnim prostorijama privrednih subjekata postavljene posebne kutije za odlaganje papira. I pored velikih napora koji se ulažu u  reciklažu, ova aktivnost i dalje posluje sa gubitkom, što dovodi do konstantnog prelivanja sredstava iz drugih profitabilnih radnih jedinica. Poseban problem predstavljaju fizička i pravna lica koja se bave poslovima prikupljanja sekundarnih sirovina bez ikakve dozvole i kontrole nadležnih organa, navodi se u obrazloženju.

“Prioriteti u ovoj oblasti u narednom planskom periodu uključuju donošenje Regionalnog plana upravljanja otpadom, završetak radova na transfer stanici koji će omogućiti proširenje usluge sakupljanja otpada i uključenje u regionalni sistem upravljanja otpadom koji uključuje odlaganje na regionalnu deponiju "FCC Vrbak" u Lapovu, završetak sanacije deponije komunalnog otpada "Jeremijno polje", te ustpostavljanje usluge sakupljanja otpada u selima i nastavak sanacije divljih deponija”, piše u Planu razvoja grada Požarevca.

Planski okvir upravljanja otpadom

Neophodno je donošenje Regionalnog plana upravljanja otpadom, kako bi se moglo pristupiti formiranju regiona za upravljanje otpadom. Očekuje se da grad Požarevac potpiše sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom sa opštinama: Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Golubac, o čemu je portal E-Braničevo ranije pisao.

POŽAREVAC I ŠEST OPŠTINA USPOSTAVLJAJU SARADNJU U CILJU UPRAVLJANJA OTPADOM

Nakon formiranja regiona pristupiće se izradi studije opravdanosti, izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom i pribavljanju saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine. Da bi se ovo ostvarilo procenjeno je da je potrebno 4.000.000 dinara, a očekivano je da novac iz budžeta za tu namenu izdvoji grad Požarevac i partnerske lokalne samouprave. Rok za realizaciju je od tri do pet godina.

Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom

Planom je predviđena izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom kojim se rešava problem odlaganja otpada za grad Požarevac i ostale potpisnice Sporazuma o formiranju regiona za upravljanje otpadom. Nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine pristupiće se formiranju regionalnog preduzeća za upravljanje otpadom koje potom preuzima posao izrade projektne dokumentacije i izgradnje regionalnog i reciklažnog centra za upravljanje otpadom.

Potrebna sredstva za realizaciju ovog plana su okvirno 3.000.000.000 dinara, izvor finansiranja su, kako je navedeno, donatorska sredstva, a rok za realizaciju je duži od pet godina.

DRŽAVA OBEZBEDILA SREDSTVA ZA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Podsećamo da je izgradnja regionalne deponije planirana u Kličevcu, što je izazvalo nezadovoljstvo meštana ovog  sela i okolnih mesta.

DOKLE SE STIGLO SA PROJEKTOM IZGRADNJE DEPONIJE U KLIČEVCU?

Uspostavljanje organizovanog odnošenja smeća u selima

Grad Požarevac još uvek nema organizovan sistem odnošenja smeća u seoskim naseljima, kojih ima 25, a Plan razvoja predviđa opremanje i osposobljavanje JKP “Komunalne službe" Požarevac za odnošenje smeća po seoskim naseljima, uspostavljanje usluge u seoskim područjima i nastavak rada na saniranju divljih deponija.

Procenjeno je da će za uspostavljanje ove usluge biti potrebno više od pet godina, a procenjena vrednost je 340.000.000 dinara. Finansiranje bi išlo iz budžeta grada i JKP “Komunalne službe” Požarevac.

Uspostavljanje primarne separacije otpada

Gradu Požarevcu neophodno je uspostavljanje primarne separacije otpada. Ova mera kompatibilna je sa otvaranjem transfer stanice i reciklažnog centra. Zbog obima posla planira se fazno uvođenje mere, odnosno uvođanje separacije samo za pojedine vrste otpada (npr. plastika, papir).

Predviđene aktivnosti u okviru ove mere su: edukacija građana o važnosti reciklaže i primarne separacije otpada, uvođenje primarne separacije otpada, nabavka i postavljanje odgovarajućih kontejnera za separaciju.

Procenjena potrebna sredstva su 120.000.000 dinara, a navedeni izvori finansiranja su: budžet grada Požarevca, donatorska sredstva i budžet JKP „Komunalne službe" Požarevac. Rok za realizaciju je od tri do pet godina.

Podsećamo da su radovi na izgradnji reciklažnog centra u Požarevcu završeni još 2020. godine i najavljivano je da će u istoj godini proraditi, međutim, to se do danas nije desilo. 

ŠTA “KOČI” POČETAK RADA RECIKLAŽNOG CENTRA?

 

 

To Top